Vzdělávací program

Připravujeme:

Přednáškový cyklus Svět Keltů 

Výstava Keltové (25. 5. 2018 - 24. 2. 2019) 

 

Proběhlé přednášky naleznete zde

 

Proběhlé akce:

5. Mezinárodní den archeologie (20. 10. 2018)

Aspoň na víkend přijď mezi Kelty (22. 9. 2018)

Mezinárodní den archeologie 2017 (21. 10. 2017)

Den dětí - Dobrodružství archeologie (3. 6. 2017)

Genius loci: Středověká Kouřim. Od hradiště k městu. (4. 6. 2017)

Mezinárodní den archeologie 2016 (15. 10. 2016) 

Textilní ateliér - tkaní na karetkách I (14. 5. 2016)

Mezinárodní den archeologie 2015 (17. 10. 2015)

Interaktivní programy pro školy

Na Semenec za Kelty (1. 5. 2015)

Kupecká osada Krumbenowe (30. - 31.8. 2014)

V rámci Léta s archeologií:

Dotkni se pravěku II. - Cesta do času lovců a sběračů (27. - 28. 9. 2013)

Workshop "Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska" (6. 6. 2013)

Z cyklu Genius loci aneb archeologie blízkých míst:

Výstava Ve stínu Olympu (20. 12. 2012 - 24. 3. 2013)

Z cyklu Výtvarných ateliérů:

Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel Na Farkách (27. a 28. 9. 2012)

Audiovizuální spoty: 


  

Léto s archeologií

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili volný cyklus Léto s archeologií, který Vám archeologii přinesl ještě více na dosah! 

Každý z letních měsíců jsme se s Vámi setkali a pokusili se pootevřít dveře archeologického světa. Co všechno jste během Léta s archeologií mohli zažít?

 

 

Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu (21. srpna 2014)

Ve čtvrtek 21. srpna jste se s námi od 14.30 podívali archeologům přímo pod ruce! Vzali jsme Vás na záchranný archeologický výzkum v Horní Šárce, který prováděla společnost Archeo Pro, o. p. s., jejíž archeologové Vás provedli svým výzkumem a vysvětlili práci v terénu. 

V závěru odpoledne jsme ještě navštívili hřbitov u kostela sv. Matěje, jenž leží na ostrožně osídlené již od doby bronzové. 

 

 

 

 

Workshop pravěké kuchyně (17. července 2014)

Ve čtvrtek 17. července jsme se s Vámi sešli v 16 hodin v Praze-Troji na lokalitě Na Farkách, abychom se společně pokusili vytvořit a ochutnat pokrmy, které mohli jíst naši prapředci v hlubokém pravěku. Třešinkou na dortu pak byla exkurze do kuchyně antické!

Účastníci se nejen dozvěděli mnohé o stravování v pravěku a starověku, ale hlavně si vlastnoručně zkusili uvařit vlastní neolitické a starořímské pokrmy!

Odpolednem provedly Mgr. Veronika Mikešová a Mgr. Viktoria Čisťakova.

Jak vše proběhlo se dočtete v naší reportáži!

 

Letní archeologický podvečer (26. června 2014)

Na čtvrteční podvečer
 26. června jsme si pro Vás od 17 hodin nachystali vydatnou porci archeologie, a to v podání předních českých odborníků! A protože již bude léto, sejdeme se tentokrát v příjemném prostředí Národopisného muzea - Musaionu, obklopeném velkou zahradou lákající k následnému posezení a přemýšlení o archeologii.

A na jaká témata se můžete těšit? Přednášet Vám budou:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, Ph. D.: Archeologie jak  a proč
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.: Archeogenetika
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph. D.: Dobrodružství poznávání - člověk a přírodní prostředí v pravěku

 

 


 
Interaktivní programy pro školy (od října 2013)

Ke kořenům lidské společnosti

Délka programu: 90 minut
Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5
Cena: zdarma
Pro koho je program určen: 6. ročník ZŠ, 1. ročník osmiletých gymnázií
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Vzdělávací obor: Dějepis, Výtvarný obor
Obsah programu: V programu se společně se studenty zamyslíme, co dělá člověka člověkem a z čeho se lidská společnost začala utvářet. Studenti budou následně pracovat s kopiemi sbírkových předmětů paleolitického umění a seznámí se s jeho projevy, významem a dnešními nálezy. V poslední části se studenti seznámí s důvody a průběhem nástupu zemědělství a usedlého způsobu života.
Při programu budou využívány kopie sbírkových předmětů, multimediální interaktivní tabule a další pedagogické pomůcky.
Výstupy: Student chápe, že lidská společnost vznikala na mnoha souvztažných a souběžných aspektech. Student zná projevy paleolitického umění a dokáže je vlastními slovy popsat a interpretovat. Student dokáže popsat vývoj od lovecké obživy lidí k počátkům zemědělství a uvést vzájemné vývojové vztahy.
Autoři programu: Program připravilo Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v rámci projektu Archeologie na dosah.
Lektorka: Mgr. Jana Lohnická
NA PROGRAM JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA jana_lohnicka [at] nm.cz!

 

Pravěk: Čas objevů a vynálezů

Délka programu: 90 minut
Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5
Cena: zdarma
Pro koho je program určen: 6. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 1. ročník osmiletých gymnázií
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Dějepis
Obsah programu:
V programu přibližujeme pravěké období jako epochu zásadní pro vývoj lidských dějin. Prostřednictvím chronologicko-tematické linky je představena vyspělost společnosti na našem území od pokročilého neolitu do nástupu doby železné po stránce technologické a myšlenkové. Studenti jsou seznámeni se základními pravěkými technologiemi a některé si mohou sami vyzkoušet na replikách a kopiích autentických předmětů nebo alespoň jejich funkčnost zblízka prohlédnout. Studenti se pokusí definovat povahu pravěkých společností na základě prožitých zkušeností a skrze další představené movité i nemovité památky. Dozvědí se např. o existenci monumentálních staveb, jejichž přesný účel dodnes není znám. V neposlední řadě program podněcuje zájem studentů o vědu (archeologii) a technologie.
Výstupy:
Student chápe, že společnost pravěku nelze pokládat za primitivní, a že spíše byly dostupné technologie z dnešního pohledu málo efektivní, zatímco složitost společenského systému byla vysoká. Chápe důvody, které vedly ke změnám v používaných technologiích (např. nástup kovu). Poznává bohatý myšlenkový svět pravěkých společností a jejich vědomosti (např. znalost astronomických jevů) a uvědomuje si sepětí pravěké společnosti s přírodou.
Autoři programu: Program připravilo Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v rámci projektu Archeologie na dosah.
Lektorka: Mgr. Jana Lohnická
NA PROGRAM JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA jana_lohnicka [at] nm.cz!

 

 

Za tajemstvím archeologie

Délka programu: 90 minut
Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5
Cena: zdarma
Pro koho je program určen: 6. třída ZŠ, 1. ročník osmiletých gymnázií
Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Obsah programu: Žáci budou vtaženi do role archeologů ve 24. století a skrze zkoumání naleziště ze současnosti dospějí k tomu, čím se vlastně archeologie zabývá a na jakém principu funguje. Vyzkouší si také roli dnešních archeologů a sami si budou moci vykopat archeologické artefakty a interpretovat je. Na vlastní kůži si osahají archeologické nářadí i originální tisíce let staré nálezy a sami tak vstřebají tajemné kouzlo archeologie. Pro pedagogy máme připravené pracovní listy, které obdrží po programu a které na něj tematicky navazují a upevní žákům nově nabyté poznatky.
Výstupy: Žák v obecné rovině rozumí vědnímu oboru archeologie a chápe jeho smysl a přínos pro dnešní společnost. Buduje si pozitivní vztah k našemu kulturnímu dědictví a rozvíjí přirozenou zvídavost o naší minulosti.
Autoři programu: Program připravili archeologové z Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v rámci projektu Archeologie na dosah.
Lektorka: Mgr. Veronika Mikešová
NA PROGRAM JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA veronika_mikesova [at] nm.cz!


  

Štítky: