Oddělení pravěku a antického starověku

Původní Oddělení prehistorie a protohistorie bylo v roce 2010 sloučeno s Oddělením klasické archeologie do nového Oddělení pravěku a antického starověku (více k historii archeologie v NM zde). V tomtéž roce došlo také k přestěhování Oddělení do Nové budovy NM kvůli přípravám rekonstrukce Historické budovy NM, kde předtím pracovníci sídlili. Zároveň probíhalo stěhování sbírek do prostor Ústředního depozitáře Terezín, a to jak z Historické budovy, tak z depozitářů ve Všejanech a v Telcích.

Adresa
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

V Oddělení pravěku a antického starověku je tedy v současnosti soustředěna správa dvou samostatných sbírek:

Archeologická sbírka
Sbírka klasické archeologie 

Archeologickou sbírku tvoří více než půl milionu předmětů. V CES je evidováno 421 000 čísel. Sbírkový fond je všestranně využitelným zdrojem poznání pravěkých a raně středověkých Čech v rámci evropského vývoje ve všech obdobích. Hlavním zdrojem vytváření sbírkových fondů je terénní archeologický výzkum, vlastní nebo prováděný jinými institucemi. Sbírka klasické archeologie obsahuje na 9 000 předmětů, v CES je evidováno 7 472 čísel. Je stále doplňována příležitostnými nákupy tak, aby co nejlépe dokumentovala vývoj hmotné kultury antického starověku a středomořských kultur doby bronzové.

Část nálezů je využívána k výstavní prezentaci, jejíž výraznou kapitolou byly (a po rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea zase budou) stálé expozice. Bohaté sbírky jsou prezentovány také formou přednášek a odborných publikací. Základ přednáškové činnosti pro veřejnost dříve tvořily dlouhodobé cykly o českém a evropském pravěku a rané době dějinné. Dnes převažují přednášková pásma, která obvykle navazují na výstavní akce doma a v zahraničí.

Delší dobu je již pro zájemce, zejména z řad odborné veřejnosti, přístupná na internetu databáze archeologické sbírky.

Nově jsou sbírkové předměty prezentovány i v rámci projektu E-sbírky.

Publikace
Zpracovávání pravěkých sbírek s jejich následným zveřejněním ve formě samostatných publikací má v Národním muzeu dlouhou tradici. Reprezentují ji tři samostatné publikační řady: FONTES ARCHAEOLOGICI PRAGENSES (od roku 1958 třicet tři svazky), PRŮVODCE PRAVĚKEM (od roku 1966 tři svazky) a ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PRAVĚKEM (jeden svazek od roku 1997).

Výzkumné projekty a granty
V rámci nového způsobu financování se vědecký výzkum rozvíjí i na bázi mezinárodních projektů a vědeckých grantů (např. Prähistorisches Gold in Bayern, Böhmen und Mähren, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Komplexní zpracování jantaru ze sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea, Stará sbírka oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea jako jeden ze základních pramenů k úvahám o pravěkém vývoji v Čechách aj.) nebo projektů sponzorovaných podnikem Českomoravský cement, a. s. (např. Člověk a jeskyně v Českém krasu, Zpracování výzkumu v Kosoři). V posledních letech se pracovníci oddělení podíleli např. na vědecko-výzkumném záměru MK ČR Osobnosti české vědy a kultury.

 

Několik fotografií ze stěhování archeologických sbírek:

Obrázek: