Zájmová sdružení

V České republice existuje několik organizací, sdružujících amatérské archeology. Kdo ale může být takovým amatérským archeologem? Může jím být v podstatě každý, koho archeologie zajímá, ale z nějakého důvodu si ji nevybral jako své povolání. Takoví amatérští archeologové mohou výraznou měrou přispět k ochraně a záchraně archeologického dědictví a v mnoha činnostech pomoci archeologům profesionálním. Ti ovšem musí „amatérům“ vycházet vstříc, snažit se s nimi spolupracovat a pomáhat jim se zlepšováním jejich odborné úrovně. Nadšený amatérský archeolog totiž leckdy může ve svém volném čase nabýt takových znalostí, že spolupráce s profesionálem se pak stane naprosto rovnocennou. Z tohoto důvodu se pojem amatérský archeolog nejeví jako vhodný, protože tak snižuje jeho možné schopnosti. V Británii tuto problematiku někteří badatelé, spolupracující s „amatéry“, řeší nahrazením pojmů – místo spojení „profesionální a amatérští“ používají pojmy oficiální a nezávislí archeologové. U nás by do kategorie oficiálních archeologů spadali badatelé z Archeologických ústavů Akademie věd České republiky, Ústavů archeologické památkové péče, muzeí a dalších oprávněných organizací, a do kategorie nezávislých pak například studenti univerzit a členové společností, sdružujících osoby, mající archeologii jako koníček.

Máte-li o archeologii skutečně zájem, můžete se stát členy těchto organizací:

Česká archeologická společnost (ČAS)
Sdružuje zájemce o archeologii pravěku, klasického starověku, středověku i novověku – všechny, kterým záleží na poznání, ochraně, záchraně a odborném využití archeologických památek pod zemí i na povrchu“. Byla založena roku 1991 jako nástupkyně Společnosti československých prehistoriků, která existovala již od roku 1919, má tedy téměř stoletou tradici. Je rozdělena do krajských regionálních poboček, na jejichž úrovni členové spolupracují mezi sebou, nezávisle na tom, zda je archeologie jejich povoláním nebo jen koníčkem.

Klub Augusta Sedláčka (KAS)
Zájemci o archeologii se také mohou stát členy Klubu Augusta Sedláčka, který sice není zaměřen přímo na archeologii, ale sdružuje lidi se zájmem o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a historické objekty obecně. Cílem klubu je vědecké poznání panských sídel, jejich ochrana a pomoc při péči o tyto objekty, popularizace a publikování výsledků badatelské a výzkumné činnosti členů.

Oddíl experimentální archeologie MAMUTI
Oddíl byl založen v roce 1980 v Praze a jeho členy jsou děti a mládež ve věku od 9 do 16 let. Členové oddílu se zabývají širokým spektrem experimentálních činností, a tak od roku 1997 pořádají Pravěké dny na hradě Točníku, na nichž prezentují výsledky své činnosti.

 

 

Keltoi
Občanské sdružení zabývající se stavbou pravěké osady v Mladé Boleslavi, letními tábory, Kelty a jejich odkazem.

Archeoklub Kadaň
Pro všechny příznivce archeologie, prehistorie a historie připravilo Městské muzeum v Kadani, ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově, vzdělávací kroužek s názvem ARCHEOklub.