Představujeme se

Na webu i akcích Archeologie na dosah se podílejí či v minulosti podíleli:

Mgr. Daniel Bursák
Specializuji se na dobu železnou a dobu římskou, terénní prospekci a využití nedestruktivních metod v terénu i u sbírkových předmětů. V Národním muzeu pracuji jako archeolog a kurátor sbírek - fond z doby halštatské. V projektu Archeologie na dosah se věnuji prezentaci starověkých kultur Evropy a exkurzím na vybrané pravěké lokality v rámci cyklu "Genius Loci". Podílel jsem se také na výstavě "Ve stínu Olympu" a jejím doprovodném katalogu. Dále organizuji praxi pro studenty VŠ v Národním muzeu a přednáším na FF UK. Ve volném čase rád cestuji a přemýšlím v klidu o archeologii :)
 


Jiří KoštaMgr. Jiří Košta
V Národním muzeu spravuji raně středověkou část archeologické podsbírky, zabývám se archeologií raně středověké Evropy, studiem kultury společenských elit, středověkých militarií, skla a metod edukace a prezentace pravěkých a raně středověkých dějin prostřednictvím archeologického kulturního dědictví. Jsem spoluřešitelem projektu Grantové agentury ČR "Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen". V rámci výzkumného záměru Archeologie na dosah mám na starosti především témata vztahující se k raně středověké archeologii a k základní metodice výkladu prehistorie a protohistorie.
 

Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.
V rámci archeologie se specializuji na období popelnicových polí a dobu halštatskou, zároveň mě však zajímají i nomádské kultury eurasijských stepí. Kromě archeologie se však věnuji i indoevropské srovnávací jazykovědě a archeolingvistice. V Národním muzeu pracuji jako kurátor cizokrajné sbírky. V projektu Archeologie na dosah krmím web články a snažím se sledovat co zajímavého se v rámci archeologie děje v zahraničí. Ve volném čase se kromě archeologie věnuji záchraně jednoho umírajícího jazyka v Tádžikistánu či se s přáteli zabývám rekonstrukcí života v době vikingské ;)

  

Mgr. Veronika Mikešová
Zaměřuji se na prezentaci a popularizaci archeologie, neboť tato oblast u nás zatím byla značně podceňována, ačkoli je velmi potřebná.  Proto jsem si tuto specializaci (konkrétně využití multimédií v prezentaci archeologie) zvolila také jako téma svého doktorandského studia. V Národním muzeu pracuji jako redaktorka webu i Facebooku Archeologie na dosah a také jako muzejní pedagožka stejnojmenného projektu. Můj život je kromě archeologie ale samozřejmě naplněn i dalšími vášněmi. Těmi absolutně největšími jsou tanec, hudba, lezení, cestování a moji báječní přátelé :)

 

Ing. Mgr. Marie Opatrná
Do projektu Archeologie na dosah jsem se zapojila jako muzejní pedagog a v jeho průběhu jsem si přibrala navíc funkci ekonoma projektu. Vystudovala jsem Kulturní management a Dějiny umění, ve kterých pokračuji v doktorandském studiu. Pokud se zrovna nevěnuji muzejní pedagogice, archeologii či renesanční a barokní malbě, ráda cestuji, fotím a aktivně hudebničím. 

 

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
Věnuji se studiu doby bronzové se specializací na mohylové kultury a v Národním muzeu pracuji jako kurátorka sbírky doby bronzové. Střední době bronzové se věnuji také ve své dizertační práci na FF UK v Praze.

 

 

Mgr. Kristýna Urbanová 
Již od dob vysokoškolských studií se intenzivně zajímám o textilní výrobu v pravěku a vývoj odívání. Mé zaměření mě přivedlo k řadě experimentů, během nichž si ověřuji správnost návrhů i dávné technologické postupy. V rámci projektu mám tu milou povinnost pořádat různé ateliéry a kurzy zaměřené právě na archeologický experiment, výtvarné umění a spolupodílím se na přípravě pedagogických programů.

 
 

PhDr. Jarmila Valentová
Jsem už taková dlouholetá muzejnice. Začínala jsem jako archeoložka v muzeu v Kutné Hoře. Tam mou hlavní činností byla oblast archeologických záchranných výzkumů, byl to nejen veškerý pravěk, ale i spousta středověku. Další léta jsem pracovala v muzeu v Kolíně v podobné funkci archeoložky a posléze ředitelky muzea. Musím říci, že regionální archeologie mě velice bavila, je příjemné, když člověk zná s léty každé pole a ví, co tam může očekávat, o to větší  je pak někdy překvapení… Od roku 2009 jsem v Národním muzeu, od roku 2010 pověřená vedením Oddělení pravěku a antického starověku. Mojí specializací  je doba laténská se zaměřením na keramiku.

 

Mgr. Lucie Vélová
Archeologii jsem začala studovat zároveň klasickou i pravěkou a raně středověkou, ale nakonec jsem zůstala jen u té naší se zaměřením na starší pravěk, nejvíce období neolitu. Zajímá mě zejména problematika pohřebního ritu a postavení dětí v pravěku, čemuž se věnuji i v rámci doktorského studia na FF UK v Praze. V Národním muzeu pracuji jako kurátor sbírky neolitu.

 
 

Momentky z akcí Archeologie na dosah si můžete prohlédnout ve fotogalerii (foto tým AnD):

Obrázek: 
Štítky: