Pravěk a středověk v českých zemích

Česká republika prošla od pravěku poměrně komplikovaným vývojem, proto není snadné podat jeho jasný a stručný obraz. V následují tabulce si alespoň nastíníme, jak archeologové označují jednotlivé kultury a období. S názvy těchto kultur se na našich stránkách ještě setkáte, v této přehledové tabulce si tedy můžete ověřit, do jaké doby daná kutlura spadá. Co se týče letopočtů, nemůžeme očekávat, že například doba bronzová začala přesně roku 2000. Data musíme brát pouze orientačně, neboť žádná změna v historii nepřichází z roku na rok bez předchozích souvislostí. 

A co to vlastně znamená, když dělíme jednotlivá období na kultury? To je podstatná otázka, s kterou mají stále problém i zkušení archeologové. Dlouho se předpokládalo, že archeologické "kultury" odpovídají populacím společného původu, společného či příbuzného jazyka a antropologických rysů. Během druhé poloviny 20. století však badatelé docházeli k závěru, že etnicita (ve smyslu jazykovém), kultura (ve smyslu materiálních projevů kultury) a biologické vlastnosti (antropologický typ) jsou tři samostatné prvky, které se v jedné "kultuře" mohou i nemusí překrývat. Dnes se tedy pojem kultura v archeologii používá jako označení souboru stejných či vysoce podobných nalezišť a nálezů, které se shodují v hmotném projevu (který také odráží tehdejší duchovní svět). Konkrétní kulturu tedy spojují stejné typy, tvary a výzdoba artefaktů, použité výrobní technologie, způsob zakládání osad a budování staveb, způsob pohřbívání a další. Jeví se proto jako hmotný pozůstatek a odraz živé kultury. Pojem skupina pak označuje celek, který je součástí kultury, ale v určitých prvcích se od ní odlišuje. Neliší se však natolik, aby mohl být nazýván samostatnou kulturou. Můžeme si to všechno představit například tak, že kdyby archeologové objevili za tisíc let naše česká města, nalezli by v nich sourodé soubory artefaktů. Přesto mezi námi žijí různé etnické skupiny, různé národnosti i lidé s různým náboženstvím. Podle dnešních měřítek by však archeologové označili všechny nálezy z našeho území, a možná z celé střední Evropy, jako jednu kulturu. A takto podobně musíme vnímat i archeologické označení kultura.

 

Zjednodušený přehled kultur v pravěku a raném středověku na našem území:

datace

období

archeologické kultury

1 800 000/1 700 000 - 9600 př. Kr.

PALEOLIT - starší doba kamenná

3 000 000/2 500 000 - 1 000 000 př. Kr.

nejstarší

acheuléen

1 000 000 - 300 000 př. Kr.

starý

acheuléen, přezleticien, clactonien

300 000 - 44 000/40 000 př. Kr.

střední

mladý acheuléen, krumlovien, moustérien, micoquien

44 000/40 000 - 11 500 př. Kr.

mladý

bohunicien, pavlovien, gravettien, epigravettien, tišnovien, magdalénien

11 500 - 9600 př. Kr.

pozdní

epimagdalénien

9600 - 5500 př. Kr.

MEZOLIT - střední doba kamenná

beuronien

5500 - 4500/4400 př. Kr.

NEOLIT - mladší doba kamenná

5500 - 5000 př. Kr.

starší

k. s lineární keramikou

5000 - 4500/4400 př. Kr.

mladší

k. s vypíchanou keramikou, k. s moravskou malovanou keramikou

4500/4400 - 2300/2200 př. Kr.

ENEOLIT - doba měděná / pozdní doba kamenná

4500/4400 - 3800 př. Kr.

časný

k. s moravskou malovanou keramikou, jordanovská k., michelsberská k.

3800 - 3350 př. Kr.

starší

k. nálevkovitých pohárů

3350 - 2900/2800 př. Kr.

střední

badenská k., k. kulovitých amfor,

chamská k., řivnáčská k., jevišovická k.

2900/2800 - 2300/2200 př. Kr.

mladší

k. se šňůrovou keramikou, k. se zvoncovitými poháry,

protoúnětická k., k. Chłopice-Veselé

2300/2200 - 800/750 př. Kr.

DOBA BRONZOVÁ

2300/2200 - 1600 př. Kr.

starší

únětická k., nitranská k.

1600 - 1250 př. Kr.

střední (období mohylových kultur)

českofalcká mohylová k., středodunajská mohylová k.

1250 - 1025 př. Kr.

mladší (starší doba popelnicových polí)

knovízská k., milavečská k., chebská sk., lužická k., velatická k.

1025 - 800/750 př. Kr.

pozdní (mladší doba popelnicových polí)

štítarská k., nynická k., slezská k., podolská k. billendorfská k.

800/750 - 400/380 př. Kr.

DOBA HALŠTATSKÁ – starší doba železná

800/750 - 625/600 př. Kr.

starší

halštatská mohylová k., bylanská k., billendorfská k., platěnická k., horákovská k.

625/600 - 540/530 př. Kr.

mladší

540/530 - 400/380 př. Kr.

pozdní

400/380 - 40/25 př. Kr.

DOBA LATÉNSKÁ – mladší doba železná

400/380 - 330/320 př. Kr.

časná

laténská k., púchovská k., podmokelská sk.

kobylská sk.

330/320 - 125/115 př. Kr.

střední

125/115 - 40/25 př. Kr.

pozdní

40/25 př. Kr. - 380/400 po Kr.

DOBA ŘÍMSKÁ

40/25 př. Kr. - 5 př. Kr./5 po Kr.

časná

plaňanský typ

5 př. Kr./5 po Kr. - 150/160 po Kr.

starší

římsko-barbarská k.

150/160 - 380/400 po Kr.

pozdní

380/400 - 560/570 po Kr.

DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

vinařická skup.

560/570 - 1000 po Kr.

RANÝ STŘEDOVĚK

merovejská k., k. keramiky pražského typu, doba hradištní