Univerzity

Studovat archeologii je v současné době možné na sedmi českých a moravských univerzitách: 

Praha
Ústav pro archeologii FF UK (dříve Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou)

Ústav pro klasickou archeologii FF UK

Český egyptologický ústav FF UK

Brno
Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI

Plzeň
Katedra archeologie FF ZČU

Hradec Králové
Katedra archeologie FF UHK 

Opava
Ústav archeologie FPF SLU 

České Budějovice
Archeologický ústav FF JČU

Olomouc
Katedra historie - sekce archeologie FF UP

 

Univerzity třetího věku

Pro ty, kteří se však archeologii nechtějí věnovat profesionálně nebo se již na studium necítí a přesto by se s archeologií chtěli blíže seznámit, existují Univerzity třetího věku. Jako univerzita třetího věku je obecně definován soubor programů celoživotního vzdělávání, určený pro zájemce v postgraduálním, v tomto případě většinou v seniorském věku. V současnosti jde o celoevropský trend, který nabývá na významu v souvislosti s prodlužující se délkou života a se „stárnutím Evropy“. V České republice má tento typ vzdělávání dlouhou tradici, prvně se objevil na fakultách humanitního zaměření v 80. letech minulého století. V posledních letech se v rámci těchto univerzit čím dál tím častěji také objevuje studijní program Archeologie. Pro zájemce, kteří se o archeologii celý život zajímali či ji chtěli studovat, ale neměli tu možnost, je Univerzita třetího věku výbornou příležitostí, jak se ponořit do archeologické problematiky a získat nové poznatky, které v knihách nenalezli.

V současné době je výuka archeologie v rámci Univerzit třetího věku realizována ve čtyřech českých městech:

Praha - UK -program Střední Evropa v době kamenné a bronzové

Brno - MUNI - program Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie

Plzeň - ZČU - program Regionální historie a archeologie

Zlín - UTB - program Archeologie a etnologie