Periodické publikace

FONTES ARCHAEOLOGICI PRAGENSES

V archeologické edici Fontes Archaeologici Pragenses jsou publikovány monografie ucelených nálezových souborů s jejich základním hodnocením a s doplňkovým označením i katalogy částí archeologické sbírky Národního muzea, zejména jejího staršího, obecně méně známého nebo neznámého fondu. Jednotlivé svazky vycházejí od roku 1958 ve více nebo méně pravidelných lhůtách, obvykle 1 x – 2 x ročně. Časově edice pokrývá celý úsek pravěku až raného středověku, geograficky se soustřeďuje především na území Čech, dříve na území Československé republiky. Monografie jsou zveřejňovány anglicky, francouzsky, německy nebo česky s cizojazyčným résumé.

Volumen:

 1. Rudolf Turek: Slavische Hügelgräber in Südböhmen - Slovanské mohyly v jižních Čechách. Pragae 1958.
 2. Ivan Hásek: The Early Únětician Cemetery at Dolní Počernice near Prague - Staroúnětické pohřebiště v Dolních Počernicích u Prahy. Pragae 1959.
 3. Alena Houšťová: Die Trichterbecherkultur in Mähren - Kultura nálevkovitých pohárů na Moravě. Pragae 1960.
 4. Václav Moucha: Funde der Úněticer Kultur in der Gegend von Lovosice - Nálezy únětické kultury na Lovosicku. Pragae 1961.
 5. Jitka Hralová: Das Lausitzer Gräberfeld in Malá Bělá - Lužické pohřebiště v Malé Bělé. Pragae 1962.
 6. Karla Motyková-Šneidrová: Die Anfäge der römischen Kaiserzeit in Böhmen - Počátky doby římské v Čechách. Pragae 1963.
 7. Anton Točík: Die Gräberfelder der karpatenländischen Hügelgräberkultur - Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry. Pragae 1964.
 8. Jiří Říhovský: Das Urnengräberfeld von Klentnice - Popelnicové pohřebiště v Klentnici. Pragae 1965.
 9. Vladimír Podborský: Die Hallstattsiedlung in Těšetice - Halštatské sídliště v Těšeticích. Pragae 1965.
 10. Jan Bouzek / Drahomír Koutecký / Evžen Neustupný: The Knovíz Settlement of North- West Bohemia - Knovízské osídlení severozápadních Čech. Pragae 1966.
 11. Karla Motyková-Šneidrová: Weiterentwicklung und Ausklang der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen. Pragae 1967.
 12. Jiří Říhovský: Das Urnengräberfeld in Oblekovice. Pragae 1968.
 13. Karel Tihelka: Velatice Culture Burials at Blučina. Pragae 1969.
 14. Vladimír Sakař: Roman Imports in Bohemia. Pragae 1970.
 15. Jiří Hartl: Eponyme Fundstelle Knovíz. Pragae 1971-1972.
 16. Jan Fridrich / Karel Sklenář: Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. Pragae 1976.
 17. Emilie Pleslová-Štiková: Makotřasy: A TRB Site in Bohemia. Pragae 1985.
 18. Jan Fridrich: Přezletice: A Lower Paleolithic Site in Central Bohemia (Excavations 1969 to 1985). With a contribution by Karel Sklenář. Pragae 1989.
 19. Jitka Hralová: Das Hügelgräberfeld in Újezd u Radnic. Pragae 1993.
 20. Karel Sklenář / Václav Matoušek: Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes vom Neolithikum bis zum Mittelalter. Pragae. 1994.
 21. Eduard Droberjar: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Pragae 1997.
 22. Zuzana Karasová: Die römischen Bronzegefäße in Böhmen, Pragae 1998.
 23. Eduard Droberjar: Dobřichov - Pičhora. Ein Brandgräberfeld der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen. (Ein Beitrag zur Kenntnis des Marbod-Reichs.) Pragae 1999.
 24. Karel Sklenář: Hořín III. Mesolithische und hallstattzeitliche Siedlung. Pragae 2000.
 25. Ondřej Chvojka: Mittleres und unteres Flussgebiet der Otava. Jung-und Spätbronzezeit in Südböhmen. Pragae 2001.
 26. Vít Vokolek: Gräberfeld der Urnenfelderkultur von Skalice / Ostböhmen. Pragae 2002.
 27. Vít Vokolek, Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen - I.,II.. Pohřebiště lužické kultury ve východních Čechách - I.,II. Pragae 2003.
 28. Pavel Sankot: Les épées du début de Latène en Bohême. Pragae 2003.
 29. Drahomír Koutecký: Bylany u Českého Brodu. Eponymní lokalita bylanské kultury. Bylany bei Český Brod. Eponyme Fundstelle der Bylany-Kultur. Pragae 2003.
 30. Vít Vokolek: Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea - Katalog der alten Sammlung der Abteilung für Urgeschichte und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag. Pragae 2004.
 31. Milan Lička / Michal Lutovský: Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992-1995). Pragae 2006.
 32. Vít Vokolek: Katalog sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea, II. Nálezy do roku 1913 (neolit a eneolit) – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums, II. Funde bis 1913 (Neolithikum und Äneolithikum). Pragae 2007.
 33. Vít Vokolek: Katalog sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea, III. Nálezy do roku 1913 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums, III. Funde bis 1913. Pragae 2007.
 34. Vít Vokolek: Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea IV. Drobné přírůstky z let 1919-1939 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums, IV. Kleinzugänge in den Jahren 1919-1939. Pragae 2010.
 35. Ondřej Chvojka - Jan Michálek: Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách Ausgrabungen von Josef Ladislav Píč auf den Hügelgräberfeldern aus der Bronze- und Hallstattzeit in Südböhmen. Pragae 2011.
 36. Karel Sklenář: Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870. Pramenná základna romantického období české archeologie. Ur- und frühgeschichtliche Funde in Böhmen bis 1870. Quellenbasis der romantischen Phase der böhmischen Archäologie. Pragae 2011. 
 37. Milan Lička: Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Linear Pottery Culture settlement at Kosoř, Prague-West District. Pragae 2011.
 38. Natálie Venclová / Jamila Valentová: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929 – The Stradonice oppidum. Investigation of Albín Stocký in 1929. Pragae 2012.
 39. Jarmila Valentová: Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního muzea. Pragae 2013.
 40. Karel Sklenář: Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea. Pragae 2014.
 41. Jiří Košta - Michal Lutovský: Raně středověký knížecí hrob v Kolíně. Pragae 2014.
 42. Petr Šída: Gravettské osídlení v Lubné. Pragae 2015.
 43. Milan Lička: Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Pragae 2016.
 44. Karel Sklenář: Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892): od Vocelova "Pravěku" po střetnutí muzejní a univerzitní školy. Pragae 2017.
 45. Karel Sklenář: Počátky archeologie v Čechách: od prvních kronik na práh období romantismu (12.-18. století). Pragae 2018.
 46. Milan Lička: Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Pragae 2019.
 47. Karel Sklenář: Archeologie v Čechách v období romantismu (1802–1868): Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela. Pragae 2020.
 48. Jan Eigner / Filip Prekop: Tašovice 1 a 2. Dvě pozdně paleolitické a mezolitické lokality na Karlovarsku. Pragae 2021.
 49. Milan Lička / Blanka Šreinová: Makrolitická industrie kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Pragae 2022.

Fontes Archaeologici Pragenses - Supplementum:

 1. Gordana Divac / Zbyněk Sedláček, Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6-Suchdol - Hromadný nález starobronzových dýk z Prahy 6-Suchdola. Pragae 1999.