Nové odborné publikace

Macháček, J. (ed.) - Wihoda, M. (ed.) a kol. 2016: Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobě 153 na Pohansku u Břeclavi.

Svoboda, J. A. 2016: Dolní Věstonice - Pavlov.

Hrubý, P. - Hejhal, P. - Malý, K. - Kočár, P. - Petr, L. 2015: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku: archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta. Brno.

Popelka, M. - Šmidtová, R. - Beneš, Z. (eds.) 2015: Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce. Sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara. Praehistorica XXXII/2. Praha.

Soukup, V. 2015: Prehistorie rodu Homo. Praha.

Stloukal, M. - Nekvasil. J. 2015: Věčné tajemství Býčí skály.

Jiřík, J. - Vávra, J. - Šmolíková, M. - Kuchařík, M. a kol. 2015: Hroby barbarů v Praze Zličíně/ Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Praha.

Žďárská, A. 2014: Středověké sklo v Praze. Praha.

Popelka, M. - Šmidtová, R. (eds.) 2014: Neolitizace aneb setkání generací. Praha.

Čižmářová, J. 2014: Keltská pohřebiště na Moravě/ okresy Blansko a Vyškov. Keltische Gräberfelder in Mähren/ Bezirke Blansko und Vyškov.

Tisucká, M. - Ohlídalová, M. 2014: Luxus ze vzdálených zemí. Jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea. Praha.

Humpolová, A. - Podborský, V. 2014: To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce/ The Best of the Archaeological Collection of František Vildomec. Brno.
V první části knihy se čtenář seznámí s neolitickou civilizací, životem Františka Vildomce a historií jeho sbírky vůbec. Hlavní část knihy tvoří katalog 157 vybraných nálezů ze sbírky a jejich popis. Na úvod je vyobrazeno několik nálezů kultury s lineární a vypíchanou keramikou, ale hlavní část patří kultuře s moravskou malovanou keramikou. Jsou zde fotografie všeobecně známých nálezů - jako hlubokomašůvecká "Venuše" či váza ze Střelic, ale i další, ne tak "slavné", ale neméně zajímavé artefakty.

Valentová, J. - Sankot, P. 2011: Das laténzeitliche Gräberfeld Kutná Hora-Karlov. Eine Rettungsgrabung aus den Jahren 1988-1989. Sonderdruck aus dem Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 58.

Podborský, V. 2013: Úvod do studia archeologie. Masarykova univerzita, Brno.
Publikace je určena posluchačům archeologie 1. ročníku, jimž má usnadnit vstup do odborného studia archeologie. Má je seznámit se základní terminologií oboru, s dějinami archeologie, s principy periodizace pravěku a rané doby dějinné a s hlavními osobnostmi oboru minulosti i současnosti. Ve druhé části práce jsou rozebírány základy metodiky a metodologie oboru, které jsou „ilustrovány“ řadou konkrétních případů.

Šmíd, M. 2012: Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané, střední Morava. Pravěk Supplementum 25.
Předložená práce je věnovaná zpracování a vyhodnocení unikátního birituálního pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Moravě, zkoumaného v letech 2002-2006.

Sborník Národního muzea, řada A - historie 66, 2012/1-2: Rudolf Turek. Archeolog, historik a numismatik.
Sborník Národního muzea, řada A - historie 66, 2012/3-4: Archeologie a antropologie. Vybrané příspěvky z konference Archeologie a antropologie (Praha, Národní muzeum, 16. 11. 2011).

  

Bláhová, Z. 2012: Obytné stavby doby bronzové - otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Praehistorica 30/2.

 

Boháčová, I. - Blažková, G. 2012: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech. Praha.


Neruda, P. - Lázničková-Galetová, M. - Dreslerová, G. 2012: Retušéry a kosti s rýhami z jeskyně Kůlny v Moravském krasu. Brno.


Jílek, J. 2012: Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Rakouska. Pardubice.

 

Keltská pohřebiště na Moravě. Brno 2012.

Limburský, P. 2012: Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 13. Praha.

Trefný, M. - Jiráň, L. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem. Praha.

Studia medievaelia pragensia 10/1

 

Štítky: