O projektu

Projekt Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví byl financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) ve smyslu ustanovení § 21 a násl. zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

logo projektuAčkoli sbírkové fondy muzeí jsou velmi bohaté na archeologický materiál, v současné době v České republice neexistuje ani není vyvíjena metodika či jakákoliv koncepce prezentace archeologie, pravěkých a starověkých dějin a archeologického kulturního dědictví pro širokou veřejnost prostřednictvím sbírek muzejních institucí. Muzea přitom mají vzhledem k tomuto bohatému sbírkovému fondu pro danou činnost nesporné předpoklady, a to zejména díky autenticitě předmětů, ale i díky svému vzdělávacímu poslání. V Národním muzeu tvoří hmotné doklady pravěku a starověku nedílnou a početnou součást jeho sbírek. Edukační potenciál muzeí, jak v oblasti spolupráce se základními a středními školami, tak v oblasti celoživotního učení, je nutno využívat nejen dosavadními tradičními způsoby pro současnou návštěvnickou veřejnost již poněkud statickými, ale nabídnout také interaktivní formu doplňkového vzdělávání spojenou se zážitky.

Projekt byl koncipován ve více úrovních: 

1) Hlavním cílem bylo vytvoření ideové základny včetně metodiky, jak prezentovat archeologii a pravěké a starověké dějiny veřejnosti, a obohacovat její povědomí o významném postavení našich oblastí v prehistorických obdobích prostřednictvím muzejních sbírek, a vytvářet tak pozitivní vztah ke kulturnímu dědictví. 

2) V druhé rovině byl realizován modelový muzejní vzdělávací program zaměřený na archeologické kulturní dědictví na základě principů objektového učení a interaktivního přístupu k různým věkovým a sociálním skupinám návštěvníků.
 

Konkrétní výstupy projektu: 

Realizace interaktivní a haptické výstavy Ve stínu Olympu. Kritický odborný katalog k výstavě. Doprovodné programy pro návštěvníky. Návštěvnické průzkumy v průběhu výstavy. Experimenty zjišťující chování návštěvníka a jeho reakce. Vyhodnocení.

Organizace workshopu pro muzejní pracovníky, pedagogy a pedagogy volného času.

Realizace muzejního vzdělávacího programu pro širokou veřejnost, s důrazem na různé věkové a sociální skupiny návštěvníků.

Vybudování základny pro objektové a experimentální učení (mobilní interaktivní učebna, archeologické sady - kufříky, jejich regionální varianty, muzejní půjčovna, spolupráce s archeologickými skanzeny, e-learning).

Webový portál věnovaný popularizaci a prezentaci archeologie a dědictví pravěku a starověku, prezentující výstupy projektu a sloužící jako základna pro obousměrnou online komunikaci se školami a širokou veřejností.

Metodika prezentace a edukace archeologie a pravěkých a starověkých dějin prostřednictvím muzejních sbírek vytvořená na základě výsledků předchozích etap projektu.

logo NMlogo MK ČR