Archeologie v Německu

Území dnešního Německa se nachází v mírném podnebném pásu v západní Evropě, je ovlivňováno Golfským proudem a převažují tu tak příznivé teploty. Od severu k jihu povrch Německa stoupá. Na severu se rozkládá Severoněmecká nížina, která je zhruba v polovině státu směrem na jih vystřídána Středoněmeckou vysočinou, jejíž součástí je pohoří Harc, kde se nacházejí ložiska žuly, ruly a kovových rud a nejjižněji se tyčí německé Alpy.

Nejvyšším vrcholem Německa je hora Zugspitze v alpském masivu Wetterstein o výšce 2 962 m n. m.
Nejdůležitější řeky, které protékají Německem, jsou Vesera, která ústí do Atlantského oceánu, Rýn, Emže a Labe, ústící do Severního moře, pak Dunaj, náležící povodí Černého moře a konečně Odra, vlévající se do Baltského moře. 

A jaký vliv mělo takovéto geografické rozložení vliv na historický vývoj celé země? To se dočtete v následujících odkazech!

 

Přehled vývoje pravěkého Německa

Organizace německé archeologie

Německá archeologická periodika

 

A čím by si Vás Německo jistě získalo jako návštěvníka se zájmem o archeologii? Svými archeoparky! Těch je v Německu asi dvacet, nejznámější z nich je Heuneburg ve spolkové zemi Hesensko (zaměřený na dobu železnou), dále rekonstrukce římského města v Xantenu v Severním Porýní – Vestfálsku (www.apx.lvr.de) a jemu velice podobná atrakce s názvem Archäologisches Park Cambodunum v Kemptenu v Bavorsku (www.apc-kempten.de). Nesmíme zapomenout na Haithabu v Dolním Sasku, které se zaměřuje na Vikingy (www.haithabu-hamburg.de) a Unteruhldingen v Bádensku-Würtembersku, což je pravěká nákolní osada na břehu Bodamského jezera.

 

Autorky textu: Michaela Dvořáková, Kateřina Lorencová, Kristýna Malinková
(Ústav pro archeologii FF UK)

 

Literatura a zdroje:

Bláhová, M. – Košnar, L. – Spěváček, J. – Žemlička, J. 1994: Úvod do dějin a kultury německy mluvících zemí díl I. (do konce středověku). Praha.
Buchvaldek, M. 1982: Nástin evropského pravěku. Praehistorica IX. Praha.
Čornej, P. 1994: Panovníci Svaté říše římské. Praha.
Filip, J. 1969: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 2. Praha
Pleiner, R. – Rybová, A. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha
Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.
Sklenář, K – Sklenářová, Z. – Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Council of Europe
Německo na Wikipedii
Digs Online
Denkmal Liste