Certifikovaná metodika "Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví" volně ke stažení!

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictvíJak jsme zúročili naše téměř tříleté sbírání zkušeností s prezentací a popularizací archeologie? To Vám ukáže naše odborná práce "Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví", která byla čerstvě dne 28. 1. 2015 uznána Ministerstvem kultury ČR za Certifikovanou metodiku v souladu s podmínkami "Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje"!

O co se jedná?
Tématu popularizace, prezentace a edukace archeologie se doposud nevěnovala žádná certifikovaná metodika. V minulosti sice již v České republice vycházely odborné články zabývající se sledovanou problematikou, témata však dosud nebyla komplexně zpracována do uceleného přehledu. Problematika archeodidaktiky je přitom v současné době velmi aktuální. Reflektuje otázky, jejichž nezbytné řešení bylo v české archeologii dlouhodobě spíše oddalováno. Tato metodika tak je nejen první českou prací, která se systematicky zabývá popularizací, prezentací a edukací archeologie v praxi, ale klade si také za cíl sloužit jako odrazový můstek pro následnou odbornou diskuzi vedenou v návaznosti na předkládaná témata.
Metodika se zabývá nejen aplikací a inovací dosud klasických postupů v popularizaci, prezentaci a edukaci archeologie, ale zaměřuje se také na využití digitálních prostředků, multimédií a online komunikace. Důraz pak je kladen na problematiku řešení provázání obou přístupů, jak klasických, jako jsou výstavy, přednášky, popularizační publikace, exkurze či oživené dny v muzeích a na archeologických výzkumech, tak i těch moderních, včetně webových stránek, audiovize či sociálních sítí.
Důležitá je také snaha aplikovat muzejně-pedagogické poznatky a zkušenosti na popularizaci, prezentaci a edukaci archeologických témat. Toto téma nebylo v odborné literatuře téměř vůbec rozpracováno, ač se jedná o významné téma, které může v mnohém přispět ke zlepšení vztahu české veřejnosti k vědnímu oboru archeologie a také k archeologickému kulturnímu dědictví.

Komu je metodika určena?
Metodika je určena široké škále odborných pracovníků, kteří se zabývají edukací, prezentací a popularizací archeologie a archeologického kulturního dědictví, a to především z oblasti muzeí – kurátorům archeologických sbírek a muzejním pedagogům, neboť prostředky využívané k edukaci, prezentaci a popularizaci archeologie vycházejí hojně z muzejní praxe. Metodika je vhodná rovněž pro odborné pracovníky dalších institucí, které získávají, spravují a vyhodnocují archeologické fondy a zabývají se také v určité míře výše zmíněnými aktivitami. Mezi tyto instituce patří ústavy archeologické památkové péče, archeologické ústavy AV ČR, Národní památkový ústav, archeologické katedry vysokých škol, z nichž některé mají k popularizaci blízký vztah (viz Katedra archeologie v Hradci Králové zabývající se také aplikovaným výzkumem) nebo občanská sdružení a další právní subjekty zainteresované v prezentaci, popularizaci a edukaci archeologie. V metodice jsou rozebrány doporučované způsoby, jak může archeologie komunikovat s širokou veřejností, proto s ní také mohou pracovat odborníci z různých výše jmenovaných institucí, přesně podle svých potřeb a záměrů.

Metodiku si můžete volně stáhnout zde nebo v sekci Ke stažení!

Osvědčení Ministertva kultury ČR o certifikaci:

 

Komentáře

Přidat komentář