Překvapí Vás, že...

Překvapí Vás, že lidé u nás začali svá pole orat už na konci doby kamenné?

Nejstarší doklady orby z našeho území a zároveň i z celé Evropy pocházejí už z počátku 4. tisíciletí př. Kr., tedy z pozdní doby kamenné (eneolitu). Vynález jednoduchého dřevěného oradla, které nahradilo do té doby používanou rycí hůl, je spojen s dalšími změnami v hospodaření, jako jsou využití tažné síly dobytka (zápřah), vynález kola, zpracování vlny či dojení. S oradlem bylo možné obdělat mnohem větší plochy než do té doby, což si ovšem vyžádalo zavedení tzv. přílohového orebného hospodaření, aby se na rozsáhlých plochách kultivované půdy stačily obnovovat živiny. Zorána byla vždy jen část dostupných ploch, zatímco ostatní ležely ladem; příští rok se pole vyměnila.

Dokladem orby v takto raném období jsou především orebné brázdy výjimečně dochované například pod mohylami. Archeologové je znají z Dánska či z Polska, nejstarší stopy tohoto typu by snad měly pocházet z pod dlouhé mohyly v Březně u Loun. Tyto brázdy jsou datovány k roku 3900 př. Kr., ale je pravděpodobné, že se jednalo o tzv. rituální orbu, která souvisela s pohřebním rituálem a ne s obděláváním skutečného pole. Samotná pole čtvercového tvaru, oddělená mezemi a oraná ve čtvercové síti, jsou doložena na konci eneolitu například ve Velké Británii, Irsku či Skandinávii. Nejstarším dokladem zoraného pole na našem území by měly být brázdy z Prahy-Bubenče, datované mezi roky 3800 a 3500 př. Kr. O jejich časovém zařazení se však vedou spory.
Dalšími doklady orby jsou nálezy samotných oradel, známé ze švýcarských nákolních osad, kde se ve vlhkém prostředí dobře dochovávají organické materiály, jako je dřevo. Dále sem řadíme i nálezy související s využitím tažné síly zvířat, jako jsou jha, sošky spřažených býčků, pohřby párů dobytčat nebo patologické změny na rozích zvířat, za které byla uvazována do zápřahu.

Autorka textu: Judita Korteová
(Ústav pro archeologii FF UK)

Zdroje:
Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol. 2005: Pravěká Praha. Praha, 240-242.

Megaw, J. V. S. – Thomas, A. G. – Wailes, B. 1961: The Bronze Age Settlement at Gwithian, Proceedings of the West Cornwall Field Club II, No. 5.

Neustupný, E. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech/4. Eneolit. Praha, 18-19.

Peške 1985: Osteologické nálezy kultury zvoncovitých pohárů z Holubic a poznámky k zápřahu skotu v eneolitu, Archeologické rozhledy 37, 428-440.

Pleinerová, I. 1981: Problém stop orby v časně eneolitickém nálezu z Března, Archeologické rozhledy 33, 133-141.

Tisková zpráva Archeologického ústavu v Praze o výzkumu v Bubenči v roce 2011

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář