Vzdělávací program

Připravujeme:

Mezinárodní den archeologie 2021: 26. 10. 2021 - workshop Pestrost antického světa v materiálech a jejich zpracování 

Klasickoarcheologický cyklus přednášek

 

Proběhlé přednášky naleznete zde

 

Proběhlé akce:

MDA Jednohubky 2021

MDA Jednohubky 2020

Výstava Keltové (25. 5. 2018 - 24. 2. 2019, prodl. do 31. 10. 2019) 

Aspoň na víkend... oslavuj s Kelty (2. 2. 2019)

Pravěká dílna "Příběh nitě" (20. 1. 2019) 

5. Mezinárodní den archeologie (20. 10. 2018)

Aspoň na víkend přijď mezi Kelty (22. 9. 2018)

Mezinárodní den archeologie 2017 (21. 10. 2017)

Den dětí - Dobrodružství archeologie (3. 6. 2017)

Genius loci: Středověká Kouřim. Od hradiště k městu. (4. 6. 2017)

Mezinárodní den archeologie 2016 (15. 10. 2016) 

Textilní ateliér - tkaní na karetkách I (14. 5. 2016)

Mezinárodní den archeologie 2015 (17. 10. 2015)

Interaktivní programy pro školy

Na Semenec za Kelty (1. 5. 2015)

Kupecká osada Krumbenowe (30. - 31.8. 2014)

V rámci Léta s archeologií:

Dotkni se pravěku II. - Cesta do času lovců a sběračů (27. - 28. 9. 2013)

Workshop "Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska" (6. 6. 2013)

Z cyklu Genius loci aneb archeologie blízkých míst:

Výstava Ve stínu Olympu (20. 12. 2012 - 24. 3. 2013)

Z cyklu Výtvarných ateliérů:

Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel Na Farkách (27. a 28. 9. 2012)

Audiovizuální spoty: 


  

Léto s archeologií

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili volný cyklus Léto s archeologií, který Vám archeologii přinesl ještě více na dosah! 

Každý z letních měsíců jsme se s Vámi setkali a pokusili se pootevřít dveře archeologického světa. Co všechno jste během Léta s archeologií mohli zažít?

 

 

Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu (21. srpna 2014)

Ve čtvrtek 21. srpna jste se s námi od 14.30 podívali archeologům přímo pod ruce! Vzali jsme Vás na záchranný archeologický výzkum v Horní Šárce, který prováděla společnost Archeo Pro, o. p. s., jejíž archeologové Vás provedli svým výzkumem a vysvětlili práci v terénu. 

V závěru odpoledne jsme ještě navštívili hřbitov u kostela sv. Matěje, jenž leží na ostrožně osídlené již od doby bronzové. 

 

 

 

 

Workshop pravěké kuchyně (17. července 2014)

Ve čtvrtek 17. července jsme se s Vámi sešli v 16 hodin v Praze-Troji na lokalitě Na Farkách, abychom se společně pokusili vytvořit a ochutnat pokrmy, které mohli jíst naši prapředci v hlubokém pravěku. Třešinkou na dortu pak byla exkurze do kuchyně antické!

Účastníci se nejen dozvěděli mnohé o stravování v pravěku a starověku, ale hlavně si vlastnoručně zkusili uvařit vlastní neolitické a starořímské pokrmy!

Odpolednem provedly Mgr. Veronika Mikešová a Mgr. Viktoria Čisťakova.

Jak vše proběhlo se dočtete v naší reportáži!

 

Letní archeologický podvečer (26. června 2014)

Na čtvrteční podvečer
 26. června jsme si pro Vás od 17 hodin nachystali vydatnou porci archeologie, a to v podání předních českých odborníků! A protože již bude léto, sejdeme se tentokrát v příjemném prostředí Národopisného muzea - Musaionu, obklopeném velkou zahradou lákající k následnému posezení a přemýšlení o archeologii.

A na jaká témata se můžete těšit? Přednášet Vám budou:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, Ph. D.: Archeologie jak  a proč
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.: Archeogenetika
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph. D.: Dobrodružství poznávání - člověk a přírodní prostředí v pravěku

 

 


 
Interaktivní programy pro školy (od října 2013)

Ke kořenům lidské společnosti

Délka programu: 90 minut
Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5
Cena: zdarma
Pro koho je program určen: 6. ročník ZŠ, 1. ročník osmiletých gymnázií
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Vzdělávací obor: Dějepis, Výtvarný obor
Obsah programu: V programu se společně se studenty zamyslíme, co dělá člověka člověkem a z čeho se lidská společnost začala utvářet. Studenti budou následně pracovat s kopiemi sbírkových předmětů paleolitického umění a seznámí se s jeho projevy, významem a dnešními nálezy. V poslední části se studenti seznámí s důvody a průběhem nástupu zemědělství a usedlého způsobu života.
Při programu budou využívány kopie sbírkových předmětů, multimediální interaktivní tabule a další pedagogické pomůcky.
Výstupy: Student chápe, že lidská společnost vznikala na mnoha souvztažných a souběžných aspektech. Student zná projevy paleolitického umění a dokáže je vlastními slovy popsat a interpretovat. Student dokáže popsat vývoj od lovecké obživy lidí k počátkům zemědělství a uvést vzájemné vývojové vztahy.
Autoři programu: Program připravilo Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v rámci projektu Archeologie na dosah.
Lektorka: Mgr. Jana Lohnická
NA PROGRAM JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA jana_lohnicka [at] nm.cz!

 

Pravěk: Čas objevů a vynálezů

Délka programu: 90 minut
Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5
Cena: zdarma
Pro koho je program určen: 6. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 1. ročník osmiletých gymnázií
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Dějepis
Obsah programu:
V programu přibližujeme pravěké období jako epochu zásadní pro vývoj lidských dějin. Prostřednictvím chronologicko-tematické linky je představena vyspělost společnosti na našem území od pokročilého neolitu do nástupu doby železné po stránce technologické a myšlenkové. Studenti jsou seznámeni se základními pravěkými technologiemi a některé si mohou sami vyzkoušet na replikách a kopiích autentických předmětů nebo alespoň jejich funkčnost zblízka prohlédnout. Studenti se pokusí definovat povahu pravěkých společností na základě prožitých zkušeností a skrze další představené movité i nemovité památky. Dozvědí se např. o existenci monumentálních staveb, jejichž přesný účel dodnes není znám. V neposlední řadě program podněcuje zájem studentů o vědu (archeologii) a technologie.
Výstupy:
Student chápe, že společnost pravěku nelze pokládat za primitivní, a že spíše byly dostupné technologie z dnešního pohledu málo efektivní, zatímco složitost společenského systému byla vysoká. Chápe důvody, které vedly ke změnám v používaných technologiích (např. nástup kovu). Poznává bohatý myšlenkový svět pravěkých společností a jejich vědomosti (např. znalost astronomických jevů) a uvědomuje si sepětí pravěké společnosti s přírodou.
Autoři programu: Program připravilo Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v rámci projektu Archeologie na dosah.
Lektorka: Mgr. Jana Lohnická
NA PROGRAM JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA jana_lohnicka [at] nm.cz!

 

 

Za tajemstvím archeologie

Délka programu: 90 minut
Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5
Cena: zdarma
Pro koho je program určen: 6. třída ZŠ, 1. ročník osmiletých gymnázií
Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Obsah programu: Žáci budou vtaženi do role archeologů ve 24. století a skrze zkoumání naleziště ze současnosti dospějí k tomu, čím se vlastně archeologie zabývá a na jakém principu funguje. Vyzkouší si také roli dnešních archeologů a sami si budou moci vykopat archeologické artefakty a interpretovat je. Na vlastní kůži si osahají archeologické nářadí i originální tisíce let staré nálezy a sami tak vstřebají tajemné kouzlo archeologie. Pro pedagogy máme připravené pracovní listy, které obdrží po programu a které na něj tematicky navazují a upevní žákům nově nabyté poznatky.
Výstupy: Žák v obecné rovině rozumí vědnímu oboru archeologie a chápe jeho smysl a přínos pro dnešní společnost. Buduje si pozitivní vztah k našemu kulturnímu dědictví a rozvíjí přirozenou zvídavost o naší minulosti.
Autoři programu: Program připravili archeologové z Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v rámci projektu Archeologie na dosah.
Lektorka: Mgr. Veronika Mikešová
NA PROGRAM JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA veronika_mikesova [at] nm.cz!


  

Štítky: