Překvapí Vás, že...

Překvapí Vás, že nejstarší nálezy destilačních souprav na výrobu alkoholu pocházejí již z eneolitu?

Keramické nádoby podobné destilačním přístrojům jsou známé z prostředí střední Evropy již od eneolitu, tedy pozdní doby kamenné (asi 4200-2200 př. Kr.). Horní a střední část takového přístroje ze 3. tisíciletí př. Kr. byla objevena například na lokalitě Šurany-Nitrianský Hrádok na Slovensku (obr. 1). Střední část, která se pravděpodobně nasazovala na hrnec s vodou, tvořila miska s dutým komolým kuželem uprostřed, s otvory zespodu. Na tento kužel se potom položila horní část v podobě uzavřeného kulovitého poklopu, opět s děrovanou základnou. Kulovitý poklop byl zdoben hlubokou rytou výzdobou, která měla jednak účinek estetický a zároveň zvětšovala plochu sloužící k ochlazení páry.

Ve spodní nádobě se nacházela voda, která se při zahřátí měnila na páru. Ta stoupala skrz kužel do horní nádoby, kde v poklopu zkondenzovala, a otvory skapala zpátky do misky uprostřed. V případě destilace, resp. extrakce alkoholu byly na otvory v poklopu umístěny rostliny nebo minerální či organické látky, které se do tekutiny vyluhovaly. Podobné nálezy pocházejí i z dalších slovenských lokalit – Abrahámu nebo Vrbové – a všechny jsou datovány do bolerázského stupně badenské kultury, tedy někdy k roku 3500 př. Kr. na počátek středního eneolitu. V badenské kultuře se také poprvé výrazněji setkáváme s tradicí ukládání keramických depotů čili souborů picích nádob, souvisejících pravděpodobně s libačními obřady (rituálním popíjením k utužení bojovnického kolektivu, potvrzení slibů apod.).
Destilační přístroje jsou známy též ze starších i z mladších období. Z Mezopotámie pochází například spodní část podobného destilačního přístroje ze 4. tisíciletí př. Kr., z konce 2. tisíciletí př. Kr. pak novější typ přístroje ze starověké Tróje. Dodnes je podobná nádoba, zvaná čchi kuo či yunnan pot, používána v jižní Číně na vaření pokrmů v páře.

Autorka textu: Judita Korteová
(Ústav pro archeologii FF UK)

Více o alkoholu v pravěku se můžete dočíst na našich stránkách zde!

Literatura:
Ryšánek, J. 1993: Extrakční přístroj z Tróje, Archeologické rozhledy 45, 127-133.
Ryšánek, J. – Václavů, V. 1990: Destilačně-extrakční přístroj ze Šuran-Nitrianského Hrádku, Archeologické rozhledy 42, 63-72.
Vencl, S. 1994: Archeologie žízně, Archeologické rozhledy 46, 283-305.

P.K. (neověřeno)
Nic překvapivého,

alkohol je velice pravděpodobně zásadně stimulujícím elementem naší civilizace; domnívám se, že bez něj by neexistovaly egyptské pyramidy, ani další slovutné památníky, které z jistého úhlu pohledu mohou působit dojmem nadbytečné nesmyslnosti; samozřejmě, kromě kulturního obohacení lidstva.
Zkusme si představit, jakým způsobem lze přinutit tzv. Homo Sapiens, aby "stavěl kameny na sebe", snad jen pro šťastný posmrtný život božského, však nenáviděného vládce! Jistě, můžeme předpokládat též účast otroků; jelikož manuální práce je i dnes považována za podřadný úkon, dost těžko ji v minulosti dobrovolně vykonávali "svobodní lidé".
Pokud vím, třeba Severoameričtí indiáni, tedy ti původní, nezávislí na alkoholu, v zajetí umírali, stejně jako mnohá divoká zvířata ulovená a umístěná do ZOO.
Ano, jistě, pro nás, moderní lidi, je něco takového nepochopitelné; přizpůsobili jsme se, schopni přežít v jakýchkoliv podmínkách, hlavní je civilizace!
Jen dodám, je pravděpodobnější, že popíjením alkoholu nedocházelo k utužení bojovnického kolektivu, ale spíše ke zničení konkurence.. z množství nalezených zvoncovitých pohárů, i další keramiky, lze usoudit, že nešlo "v pravém slova smyslu" o popíjení rituální.

P.K. (neověřeno)
...i když, je celkem možné,

...i když, je celkem možné, že počátky pití kořalky mohly mít jistý rituální význam, pokud byl nedostatek "materiálu". Ale s přihlédnutím k naší kultuře, bych tu starší příliš neidealizoval. Tím méně, že existují případy záměrně pijících zvířat, opic, ptáků, pojídajících zkvašené ovoce..nelze tedy vyloučit vznik dalších zvířecích civilizací.:-)

Přidat komentář