Záchranný výzkum u dvou rodinných domů v Sendražicích (okr. Hradec Králové)

Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové

Tisková zpráva

Od konce února do července roku 2019, s krátkou přestávkou, probíhal záchranný archeologický výzkum při stavbě dvou rodinných domů v Sendražicích. Na základě předchozího záchranného výzkumu na sousední parcele jsme předpokládali, že na staveništi dojde k odkryvu archeologických památek, nicméně počet a komplikovanost archeologických situací předčily naše očekávání. Podle očekávání patřila většina objektů sídlišti z doby halštatské (8. až 7. století př.n.l.). Z tohoto období se na ploše výzkumu vyskytovalo přes 150 sídlištních objektů, především kůlových jam, které tvoří půdorysy nadzemních staveb a také nejméně jedné polozemnice a složité soustavy zásobních jam. Co do rozsahu a bohatství nálezů, promluví tato lokalita po svém vyhodnocení významně do obrazu východočeské doby halštatské. Postupně archeologický výzkum odkryl další komponenty od období eneolitu až po vrcholný středověk. Nejstarší eneolitické období reprezentoval osamocený žárový hrob kultury s nálevkovitými poháry. Snad stejné kultuře mohly patřit i zlomky kamenných broušených nástrojů rozptýlené na několika místech zkoumané plochy. Středověk zanechal na ploše výzkumu mohutný žlab neznámé funkce a snad i studnu narušující starší situace.

Jednou z nejvýznamnějších komponent je kostrové pohřebiště datované do období stěhování národů, konkrétněji do počátku 6. století našeho letopočtu. Z území východních Čech jsou tyto památky nesmírně vzácné. Z celkem šesti hrobů bylo pět vykradeno. Ve výbavě nevykradeného ženského hrobu se nacházely dvě zlaté spony vykládané polodrahokamy a rovněž dvě bohatě zdobené lučíkovité spony, na kterých se dochovaly zbytky textilu. Nálezy až 1500 let starého textilu jsou nesmírně vzácné. Hrob dále obsahoval korálky z jantaru a skelné pasty, kostěný hřeben, keramickou nádobu a řadu dalších nálezů. Žena byla uložena do dřevěné komory. Tuto úpravu hrobu se podařilo prokázat ještě v jednom z vykradených hrobů. Bohatý ženský hrob pravděpodobně patřil představitelce tehdejších společenských elit. I přesto, že většina hrobů byla ještě v průběhu 6. století vykradena, čítá celý soubor bohatou kolekci nálezů. Můžeme jmenovat korálky ze skelné pasty a jantaru, železný tkalcovský nožík, přeslen, keramické nádobu, zvířecí kosti, skořápky vajec, různá kování opasků a v jednom případě krátký železný meč, tzv. sax. Zbytky textilu procházejí odbornou expertízou ve specializovaných laboratořích Archeologického ústavu AV ČR Praze. Lidské ostatky budou podrobeny antropologickému zkoumání. Velice cenné nálezy z pohřebiště budou zpracovávány ve spolupráci s odborníky z Východočeského muzea v Pardubicích, Ústavu archeologie a muzeologie FF MUNI, z Hornického muzea v Příbrami a Archeologického ústavu AV ČR Praze v.v.i.

Celkově na zkoumané ploše bylo identifikováno a prozkoumáno 165 objektů, z nichž pochází několik tisíc nálezů. Aktuálně jsou všechny nalezené předměty laboratorně ošetřovány a konzervovány, některé z nich čekají různé typy analýz.

Komentáře

Přidat komentář