Gynekomorfní nádoba ze Svodína

Archeologická sbírka Národního muzea, inv. č. H1-43933

Gynekomorfní nádoba ze SvodínaGynekomorfní nádoba ze Svodína, foto L. Káchová

Nádoba ze Svodína (okr. Nové Zámky, Slovensko) patřící do lengyelské kultury přelomu neolitu a eneolitu je přes 6 000 let stará. Jde o nádobu antropomorfní, tedy představující lidskou postavu, v tomto případě nádobu označovanou za gynekomorfní, tj. se zvýrazněnými ženskými pohlavními znaky. Hrdlo nádoby je stylizované do podoby hlavy a ruce vycházející z těla nádoby jsou zdviženy v typickém adoračním gestu, v rukou jsou zřejmě drženy menší nádobky. Tento typ antropomorfní nádoby dokonce bývá v archeologické literatuře označován jako typ Svodín. Celistvost a zachovalost nádoby dokládá její uložení v hrobě, z jiných kontextů (sídliště atd.) se nádoby dochovají pouze ve střepech. Nestejnoměrné zabarvení je dokladem nedokonalého výpalu keramiky.

Okolnosti nálezu a historie lokality:
Uvedená nádoba ze sbírky Národního muzea byla prvním výjimečným archeologickým nálezem ve Svodíně, který je dnes důležitou a nejen ve středoevropském prostoru známou archeologickou lokalitou. Našla se v roce 1931 údajně v dětském hrobě, který byl zničen při stavbě trigonometrického bodu českými zeměměřiči. V roce 1934 byla nádoba darována do Národního muzea Vojenským zeměpisným ústavem a hned o rok později ji publikoval Jiří Neustupný, nový vedoucí Prehistorického oddělení NM v Revue Bratislava 9. Tento nález předznamenal pozdější významé objevy. Při velkých archeologických odkryvech zejména v 70. a 80. letech minulého století, neodmyslitelně spjatých se jménem badatelky Viery Němejcové-Pavúkové, bylo identifikováno sídliště lengyelské kultury s pohřebištěm a dvěma rondely. Antropomorfních nádob je dnes odtud známo již pět (některé další k vidění ve fotogalerii), dvě pocházely z dívčího hrobu 112/80 s bohatou výbavou svědčící zřejmě o mimořádném postavení pohřbené. Výzkumy ale odhalily i pozůstatky z mladších období až po raný středověk. O důležitosti lokality svědčí i fakt, že zde vzniklo archeologické muzeum.

Gynekomorfní nádoby a antropomorfní plastika jsou charakteristické právě pro závěr neolitu, jinak jsou v evropském pravěku vzácné. Funkce těchto nádob není zcela jasná, rozhodně však nesloužily jako běžná užitková keramika, tedy kuchyňské náčiní. Interpretovány jsou jako specifický druh kultovních nádob užívaný při náboženských obřadech či jiných rituálních praktikách, významný byl zřejmě jejich obsah, který mohl být obětinou, úlitbou. Uvažuje se o kultu plodnosti, ale i o kultu předků. Bylo poukázáno na přítomnost těchto nádob na lokalitách s kruhovými příkopy (rondely), jako např. ve Svodíně. Ve Svodíně se prokázala i vazba na hroby dívek a žen.
 

Odkazy:
Archeologické muzeum ve Svodíně
Krátký pořad o slovenských archeolozích J. Pavúkovi, V. Němejcové-Pavúkové a výzkumu ve Svodíně (youtube)

Literatura k tématu:
Němejcová-Pavúková, V. 1995: Svodín (Band 1): zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur. Studia archaeologica et mediaevalia, t. 2, Bratislava.
Němejcová-Pavúková, V. 1998: Praveké dejiny Svodína. Svodín.
 

Autorka textu: Lucie Vélová
(Národní muzeum)

Obrázek: 
Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář