Rozhovor s PhDr. Zuzanou Bláhovou-Sklenářovou, Ph.D.

1. Vztah české veřejnosti k archeologickému dědictví je v současné době poměrně laxní. Jaké myslíte, že má tato situace příčiny a jak bychom ji mohli změnit?

Podíváme-li se v novověku do těch období našich dějin, kdy naše země zažila hospodářský a kulturní rozkvět, uvidíme, že šlo vždy o dobu, kdy se dbalo na vzdělávání a duchovní povznesení nejširších lidových vrstev. Markantní je to ve 2. polovině 19. stol. Rozvoj podnikání, zahájený již před rokem 1848, šel po politickém uvolnění v 60. letech ruku v ruce se zakládáním regionálních muzeí, muzejních spolků (centrální muzea už existovala dávno), postupně i pořádáním výstav včetně archeologických (první 1866), vznikaly vlastivědné časopisy – opět pro veřejnost, vždyť profesionální odborníci tehdy prakticky ještě nebyli – atd., a to vše iniciovali, organizovali, dělali a platili sami občané! Půdu pro to samozřejmě připravilo už osvícenství, kdy od konce 18. a hlavně v 19. století vycházely naučné časopisy a další literatura pro venkovské rolníky, které obsahovaly nejen návody, jak lépe hospodařit s využitím moderních metod, nýbrž také poučení o historii a o světě okolo. O všeobecné vzdělávání dělníků přednáškami a tiskem se později starali sociální demokraté. To byla i doba prvního velkého rozkvětu české archeologie, ačkoli samozřejmě nešlo o idylu, tlak podnikatelských a komerčních zájmů byl stejný jako dnes a také zdaleka ne všichni občané měli o památky zájem. Porovnejme to ale s dnešní situací: propaguje se až módní odpor  k  vědomostem, poučení a vzdělávání dokonce i ve školách, kult zábavy, vše se přepočítává na zisk. To, že na šíření této nálady se podílejí hlavně media,  není jen jejich vina; ale je to zároveň vysvětlení, proč je ono šíření oproti minulosti tak účinné. A stát, který by měl vyrovnávat tlak komerce a ve veřejném zájmu podporovat vzdělanost, je prakticky paralyzován a postupně zbavován všech prostředků k prosazování veřejného zájmu. Vztah k archeologickému dědictví nemůžeme oddělovat od vztahu k vlastní obci a jejímu okolí, kraji, vlasti. Budeme-li skutečnými „občany“ a ne „obyvatelstvem“ (či „masou spotřebitelů“), zlepší  se i vztah k archeologickému dědictví. 

 2. Současná situace kolem detektorů kovů je velice komplikovaná. Máte nějaký návrh, jakým způsobem by bylo možno ji efektivně řešit?

Kdybych měla, byla bych asi první na světě :-). Nezlepší-li se poměry ve společnosti, těžko se zlepší tohle. Jediná možnost dnes použitelná se zdá být intensivní práce s poctivými zájemci o archeologii z řad veřejnosti. Dobrovolný spolupracovník, který zná smysl odborné práce a ctí její principy, je a bude vynikajícím pomocníkem nebo i partnerem odborníků tam, kde síly profesionálních archeologů nestačí. Zároveň je třeba šířit povědomí, že detektor je dobrý sluha, ale špatný pán, a hledání „nadivoko“ není ani prima zábava, ani frajerské či jánošíkovské obírání eráru, že to slušný člověk prostě nedělá. Místním lidem musí začít vadit, že jim někdo bere jejich kulturní dědictví, ochuzuje jejich region. A musí být vůle k uplatňování zákonů a k represi tam, kde to nepůjde po dobrém.  

3. Mnoho z nás zná ve svém okolí zaryté hledače pokladů s názorem „co najdu, to je moje a nikomu to nedám“.  Jaký je podle Vás nejpádnější argument, kterým je možno je přesvědčit o tom, že se mýlí?

Kdyby bylo možno lidi s tímto typem myšlení přesvědčit po dobrém, nebylo by třeba soudů a vězení, protože by se nekradlo, nepodvádělo, nevraždilo atd. Rozdíl je jen v hranici, za kterou člověk je ochoten jít a kam už ne. Jenže tohle nemůžete použít v praxi při jednání… Tak tedy nějaké ty argumenty:

a) archeologický nález je historický pramen, nese nenahraditelnou informaci o minulosti. Kdo ho vykope neodborně, vytrhne ze souvislostí v zemi, většinu těch informací (na které měli právo všichni lidé, Vy, já, čtenáři…) zničí. Dějepis mohl být jinak, mohlo se to hodit i k využití v dnešním běžném životě. Jako když někdo najde neznámou středověkou kroniku, vystříhá z ní barevné iluminace, protože se mu líbí, a zbytek hodí do kamen, protože to stejně neumí přečíst.

b) archeologický nález je památka, součást našeho kraje, dědictví po těch, kdo tu žili před námi. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, máme tu kořeny – buď jsme se tu narodili, nebo jsme je tu zapustili později, ale prostě tu bydlíme a máme zájem, aby se nám tu líbilo, aby sem jezdili turisté, aby náš kraj obdivovali a třeba nám ho trošku i záviděli :-). Je bohužel hodně lidí, kteří nemají domov – uprchlíci, bezdomovci; tady ovšem zhřešila státní moc špatnou sociální politikou a tu je třeba napravit nejdříve, památek se člověk nenají. Nezakotvenost však přináší pocit neúspěchu, životní rezignaci, frustraci, často nenávist ke všemu a všem okolo, takže rozumná společnost by měla kultivovat lidský život komplexně a získali by tím všichni. 

c) archeologický nález je majetek, jako třeba auto, dětský kočárek nebo peněženka: i když to leží volně v krajině, nemám právo si to vzít. Podle platných zákonů patří kraji, na jehož území byl nalezen. Obecně je to druh veřejného statku. Když mi někdo sebere z otevřeného okna peněženku, anebo mi pro ni dokonce vleze na zahradu či do domu a vezme mi ji, jak se tomu říká? A mám být pak rád, když mi ji nabízí za výkupné vrátit? A čeká ocenění, že si ji nenechal? Mezi tímto jednáním a tím, že někdo – obvykle na cizím pozemku – vykope archeologický nález a pak žádá vysoké nálezné za to, že ho odevzdal, vlastně není žádný rozdíl. Kde to žijeme? A chceme v tom žít? Není snad v našich silách to zlepšit?  

4. Podařilo se někdy Vám samotné takto někoho získat na svou stranu?

Nevím – nestalo se mi, že by mi některý řekl či napsal „Máte pravdu, ode dneška se polepším“, a těžko bych něco takového mohla čekat! Přímá logická argumentace funguje jen tehdy, když je druhá strana ochotna naslouchat, přemýšlet o tom, co slyšela, a případně i změnit názor či stanovisko. To každý nedokáže. U „skalních“ hledačů převládá spíše apriorní odpor vůči archeologům, přesvědčení, že jsou to nepřátelé (někdo zatrpkl  na základě vlastní špatné zkušenosti s konkrétním archeologem), a pak bohužel často i neschopnost jednat s archeologem poctivě, férově. Převáží  primitivní „lovecký pud“ nad racionalitou, nález je kořist, které se hledač nedokáže vzdát; nebo jde o lidi, kteří mají v povaze potřebu mít vždy navrch a prosazovat svou za jakoukoli cenu bez ohledu na ostatní. Nedovedou přiznat druhému čest a právo na vítězství. Považovala bych za úspěch, kdyby se ti, s nimiž jsem mluvila nebo si psala, se nad mými argumenty zamysleli a buď zkusili navázat spolupráci s jiným archeologem, kterého jsem jim obvykle doporučovala, anebo aspoň ztratili jistotu, že mohou dělat, co chtějí.

5. Máte nějaké zajímavé zážitky a zkušenosti s detektoráři?

Když jsem zveřejnila článek „Když najít znamená ztratit“, začaly mi chodit dopisy od hledačů, vesměs agresivní až sprosté. Některé jejich autoři čestně podepsali plným jménem, jiní – z „tvrdého jádra“ – k tomu neměli odvahu a schovali se za „nick“. Všem jsem se snažila odpovědět co nejdříve a slušně jsem vysvětlovala, proč jsem to nemohla napsat jinak, vyjadřovala jsem se k jejich dalším výtkám atd. Někteří pak odpovídali již slušněji a smířlivěji, v jednom případě jsme se dostali až k pochopení, ale korespondence dál nepokračovala, takže nevím, jak se pisatel rozhodl jednat dál. Jiní nějak nebyli s to připustit, že by nemuseli mít pravdu: pro ně jsme sebranka neschopných vyžírků a darebáků – protože jsme to už dávno nevykopali sami, protože nálezy určitě sami krademe a prodáváme, anebo se o ně v muzeích stejně pořádně nestaráme a hnijí nám kdovíkde ve sklepě. A tím se sami před sebou obhájí. 

Tito lidé by patrně v jiných společenských poměrech fungovali jako lovci, vojáci, zbojníci, pistolníci, zloději koní ve velkém apod. (a to obojího pohlaví, ale u mužů je to častější). Civilizovaná společnost jim ale moc příležitostí k vybití nedává. Bylo by pro všechny lépe, kdyby se mezi nimi našlo více nadšenců ochotných se učit a věnovat své síly nezištně „vyššímu principu“ a méně těch, kteří si hledání kompenzují malé sebevědomí, frustrace, nedostatek seberealizace, kteří si tak vytvářejí respektovanější alter ego na cizí úkor. 

6. Na webech příznivců detektorů se v diskusních příspěvcích často setkáme s velkou nenávistí vůči archeologům. Co myslíte, že v lidech tyto negativní pocity vyvolává?

Mezi lidmi je v poslední době stále méně trpělivosti, snášenlivosti, smířlivosti, podporuje se asertivita až agresivita, soutěživost až konkurenční boj, nelítostný postup za vlastními zájmy. Kompromis, princip jakéhokoli soužití, se stal sprostým slovem. Nenávist k archeologům může samozřejmě u jednotlivých lidí vyrůstat z traumatu po srážce s archeologem nepoctivým nebo prostě jen nepříjemným, slyšela jsem o hledačích, kteří zahořkli poté, co donesli nadšeně do muzea nález a archeolog je obvinil z krádeže a volal na ně policii (pokud se tahle story ovšem nestala už hledačským folklorem, legendou, u které už nejde zjistit, komu se to doopravdy stalo, a kdo chce, ten se s ní ztotožní). Možná, že čekali obdiv a pochvalu, a místo toho dostali vyhubováno, že udělali něco špatného; ale zlobit se pro to, to dělají jen malé děti. Hodně hledačů archeologům závidí, že oni smějí kopat a obyčejný člověk ne, obviňují je, že se povyšují a upírají lidem práva atd., a to je také nedospělé myšlení. Každý má přitom šanci „stát se dospělým“, pochopit, jak je to doopravdy, poznat svoje možnosti a úkoly, najít svoji cestu – v životě i v archeologii. Ovšem tam, kde je příčinou nemístné chování archeologa, je situace jiná, ale chce to si uvědomit, že uraženost není program, že většina archeologů jsou slušní, poctiví a vstřícní, jen prostě nemohou překročit určité hranice.    

7. Detektoráři si často stěžují, že nálezné, které obdrží za odevzdaný nález, je příliš malé. Myslíte si, že jeho zvýšení by bylo správné a přispělo k tomu, že by se k archeologům dostalo více hodnotných předmětů?

Kdyby se nálezné zvýšilo, určitě by hledači odevzdávali nálezů více. Správné by to ale těžko mohlo být, nemluvě o problému, kde na to kraje mají při tom množství památek v zemi a množství hledačů brát peníze. Nálezné je principiálně odměna za nález náhodný; je nefér chtít ho za něco, co jsem vyhledal a vykopal úmyslně, nebo přímo s vědomím, že na tom vydělám. A co je to za pojem „hodnotné předměty“? Archeologové přece už dávno nejsou sběratelé a starožitníci, vědí, že největší hodnota je v původních nálezových souvislostech v zemi. Neodborně vykopaná věc je naopak vlastně znehodnocená! Kdybychom se na to dívali jako obchodníci (což není správné, ale hodně lidí to z neznalosti dělá), pak by kraj jako majitel věci měl platit někomu za práci, kterou si u něj neobjednal a kterou nechtěl dělat ani teď, ani takto, za práci, která je principiálně udělaná špatně a ten někdo při ní podstatnou část věci zničil?! To by byl dost špatný obchod. Když budu  mít ovocný sad, mám zaplatit člověku, který mi z ničeho nic přiveze otrhaná moje jablka, otrhal je předčasně a ještě přitom polámal stromy? Spíš bych ho hnala svinským krokem, přestože to třeba myslel dobře a nadřel se přitom a investoval do toho vlastní čas a prostředky – a mohla bych ho za to (úspěšně) žalovat. 

8. Legální a prospěšnou alternativou pro zájemce o hledání kovů pomocí detektorů je spolupráce s archeologickými institucemi. Jak by podle Vás měla taková ideální spolupráce vypadat?

Ideální spolupráce? Dobrovolný spolupracovník (amatérský archeolog není z právního hlediska přesné označení, i když to je nejvhodnější typ takového spolupracovníka) má zájem o poznání minulosti a podílí se na něm tak, že ve spolupráci s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, na její právní zodpovědnost (protože tu někdo mít musí), po zaškolení, když zvládl principy odborné práce v terénu a přijal pravidla, provádí terénní průzkum podle strategie, na níž se se „svými“ profesionály dohodl, v rámci nějakého projektu, dlouhodobého výzkumu regionu, anebo naopak intenzivně na menší ploše před záchrannými výzkumy při stavbách dálnic apod. Profesionálové jeho výsledky využívají, ale on je vždy uveden jako autor nebo spoluautor, pomáhají mu zjištění odborně zpracovávat a publikovat. To by bylo ku prospěchu oboru, archeologického dědictví i nás všech. Po léta se snažíme prosadit do památkového zákona právní zakotvení takových dobrovolných spolupracovníků, zatím bohužel bezvýsledně. Ale budeme se snažit dál.

9. Kde myslíte, že se v lidech bere ta silná touha po hledání pokladů? Není to nakonec podobný hnací motor, který přivedl mnoho archeologů k výběru své profese? 

Ta touha je určitě velmi stará a uložená hluboko v lidské podstatě; zamýšlela jsem se nad tím v tom výše uvedeném článku. Máte pravdu, že jistě mnoho archeologů se tak dostalo k oboru – že je právě taková vášeň přivedla ke hlubšímu poznání minulosti, k touze nejen mít víc, nýbrž vědět víc. Právě tenhle přerod od lovce a sběrače-sběratele v badatele-výzkumníka je klíčový. Touhy a vášně jsou přirozenou součástí lidské povahy, civilizovaný člověk je však krotí a usměrňuje, aby sloužily jeho potřebám. Člověk nemůže existovat bez společnosti a společnost nemůže existovat bez pravidel.  


Dále doporučujeme:
Zuzana Bláhová-Sklenářová: Když najít znamená ztratit. "Hledání pokladů" není dobrodružná zábava, ale ničení kulturního dědictví.

 Autorka: Veronika Mikešová

Máte-li jakékoli otázky na paní doktorku Bláhovou-Sklenářovou, obraťte se prosím na mailovou adresu: veronika_mikesova [at] nm.cz

Štítky: 
ANTIARCHEOLOG (neověřeno)
7. Detektoráři si často

7. Detektoráři si často stěžují, že nálezné, které obdrží za odevzdaný nález, je příliš malé. Myslíte si, že jeho zvýšení by bylo správné a přispělo k tomu, že by se k archeologům dostalo více hodnotných předmětů?

Nejsou peníze na zvýšení nálezného???PAK NEPOČÍTEJTE S NÁLEZY!!! VY TRUBKO!

Lucie Vélová
odpověď

Úroveň komentáře dobře odráží, co za "lidi" se pohybuje mezi detektoráři a jak je asi obtížné vést s nimi nějakou debatu. Alespoň si o tom může veřejnost udělat obrázek...

Další invektivy budou pochopitelně smazány.

Mata (neověřeno)
Úroveň komentáře dobře odráží

Úroveň komentáře dobře odráží, co za "lidi" se pohybuje mezi archeology a jak je asi obtížné vést s nimi nějakou debatu. Alespoň si o tom může veřejnost udělat obrázek...

Další invektivy budou pochopitelně smazány.

Ať žije cenzura v názorech, vědění a poznání.

Robert Trnka
Cenzura? To snad ne.

Pokud někdo nechce diskutovat, ale pouze urážet, je na místě mu pohrozit smazáním a v případě opakování podobných excesů příspěvky mazat. Nevidím v tom cenzuru. Každý má možnost vyjádřit se slušně. Pokud to neumí, jeho chyba.

Mata (neověřeno)
Nálezné a ocenění práce hobby archeologů

... původce se nechal patrně poněkud unést a zjevně ho trápí problém s nálezným.. Dle nespoutaného slohu soudím, že se autor snaží naznačit, že profit z nalézání mají především profesionální archeologové a hobby archeologové si své zájmy sponzorují z vlastních zdrojů a takový detektor něco stojí. Hobby archeologové nepřímo sponzorují profi archeology z poctivě odváděných daní a veřejných zdrojů. Profi archeologové jim zato brání v poznávání kulturního odkazu jejich země. Má to logiku?

V každém případě je to námět k zamyšlení a práce dobrovolných detektorářů by měla být doceněna / oceněna stejně jako práce profesionálních archeologů. A to jak morálně, tak v rámci možností i finančně. Hobby archeologům by mělo být umožněno AKTIVNÍ a LEGÁLNÍ poznávání našeho kutturního odkazu, ať již v podobě zapojení se do práce v terénu, nebo zprostředkovaně v podobě veřejně přístupných záznamů a výstupů. U projektů financovaných z "veřejných zdrojů" by měla být k dispozici i průhledná účetní a projektová dokumentace.

Problém komunity detektorářů a komunity archelogů je mnohem složitější a vychází převážně z nepochopení, neschopnosti komunikace s veřejností a neschopnosti archeologické komunity se přizpůsobovat novým trendům a potřebám veřejnosti.

Bohužel i na straně profi archeologů jsou tací, kteří nemají problémy s vykrádáním archívů či depozitů, úplatným poskytováním informací, s úplatky a s osobním profitem z projektů financovaných z veřejných zdrojů atd. V této oblasti je otázkou, kdo napáchá více škod, zda hobby detektorář, nebo profi archeolog. V každém případě "potrefená husa nejvíc křičí".

Zvláštní kategorií archeologů jsou archeologové "spasitelé", jejich činnost je kontraproduktivní, o čemž by se zde mohl rozepsat kdejaký detektorář či hobby archelog, který měl to štěstí a už nějakého potkal.

Lucie Vélová
Mata odpověď

Nevím, jaký mají mít archeologové profit z nalézání, nálezné se nás netýká. Je to zaměstnání, bereme za to plat, odvádíme práci společnosti prospěšnou - pokud zmiňujete některé archeology, kteří se nechovají eticky, tak to se bohužel najde zřejmě v každé profesi, neznám úplně všechny kolegy osobně, tak to nemohu vyvrátit. Každý může jít archeologii studovat a profesionálem se stát (někteří by ale asi museli i hodně změnit myšlení). Nechápu ten přístup, kdy se srovnává zaměstnání a hobby, detektorářský přístup, který má s archeologickou odbornou prací málo společného a je naopak oboru škodlivý, protože nejenom předměty mizí, ale hlavně se ničí kontext. Detektor něco stojí? Na to lze napsat jen, kdo po Vás chtěl, abyste si ho kupoval(a)? Chirurg by se asi také divil, když by mu na sál nakráčel amatérský (hobby) chirurg a chtěl operovat, protože si koupil skvělý nový skalpel... Nemůžete čekat, že bude někdo tleskat, že děláte něco, k čemu nemáte oprávnění ani znalosti, což většina komentářů od detektorářů dokazuje.
Archeologie není o tom rozvrtat celou zemi, terénní práce je jen část, výzkum se dokumentuje, zaměřuje, odebírají se vzorky na přírodovědné analýzy, nálezy se musí očistit, ošetřit, evidovat, dokumentovat, zpracovat, probíhají další analýzy, rešerše, tvorba nálezové zprávy, odborná publikace výzkumu, odevzdání do muzea, vystavení atraktivních nálezů (ideální řetězec). To je opravdu něco jiného než přijít na hradiště s detektorem a rozvrtat ho za účelem vyjmutí kovových předmětů. Takové používání detektorů je destruktivní, ničemu nepomáhá a není to legální.
Přitom opravdu jsou možnosti, jak se dobrovolníci mohou zapojit a skutečně pomáhat. Základem je ale být v kontaktu s nějakým archeologem v regionu a domluvit se, co je prospěšné, třeba povrchové sběry nebo pomoc na výzkumu.
Musím souhlasit s dr. Bláhovou v tom, že je to dost o době, dnes si prostě každý myslí, že je odborník na vše a lidé si dělají, co chtějí, bez ohledu na etiku svého počínání, veřejné zájmy či společenské konvence, dokonce zákon. Zdá se, že je velmi obtížné vysvětlit některým lidem, co je špatné.

Mata (neověřeno)
jak je to doopravdy?

Každý má přitom šanci „stát se dospělým“, pochopit, jak je to doopravdy, poznat svoje možnosti a úkoly, najít svoji cestu – v životě i v archeologii.

Mohl by někdo vysvětlit "nedospělci" jak je to doopravdy.

Robert Trnka
Výborný článek, paní Bláhová

Výborný článek, paní Bláhová-Sklenářová velmi dobře argumentuje. Mám s hledači dosti podobné zkušenosti, s jedním jsem se však během vyjasňování vzájemných pozic spřátelil a plně mu důvěřuji. Jako amatérský badatel ale také vidím hlubší příčiny i na straně archeologů, byť v článku jsou některé naznačeny. Dle mého soudu je největším dluhem archeologie, že nedokázala přesvědčit veřejnost o svém přínosu pro společnost, dostat ji na svou stranu. Nelze se vymlouvat jen na tristní stav společnosti. Je velká chyba většiny archeologů, že byť placeni z veřejných rozpočtů, všemožně se zpěčují být pod drobnohledem veřejnosti. Tento web je příslibem lepších časů a jsem za něj moc rád. Je ale především třeba, aby byly zpracovány staré výzkumy. Aby byli lidé v každé vsi informováni o tom, co tam kdysi archeologové vykopali a jaký to má význam pro regionální dějiny (např. formou besed, přednášek, místních publikací). Pak budou lidé vědět, že archeologie jim má co nabídnout. Příkladem nám může být astronomie, která se také zabývá věcmi, velmi vzdálenými běžnému životu. Přesto většina občanů chápe, že sumy na astronomii vydávané nejsou vyhozené oknem. Stejně tak amatérská část astronomické obce je daleko kvalitněji vzdělaná než ta archeologická a funguje zde mezi oběma složkami velmi dobrá spolupráce. Máme co dohánět.

chamiss (neověřeno)
ANTIARCHEOLOG ....ty jsi

ANTIARCHEOLOG ....ty jsi ostuda nás všech slušných hledačů, až to jednou zakážou, tak to bude právě kvůli takovým slabomyslným lidem jako jsi právě TY ! Nějakou dobu jako hledač spolupracuji s archeologi, spolupráce mezi námi funguje výborně, je to pro mě určitě zajímavé, doufám, že do budoucna se tato situace zlepší.

ANTIARCHEOLOG (neověřeno)
chamiss

Nebreč,já nepotřebuji lézt archeologům do řiti,aby mi koukali přes rameno,co zrovna kopu atd...Radši kopu sám za sebe.Takže neplakej.

ladislav čapek (neověřeno)
Jak kdysi říkal jeden známý

Jak kdysi říkal jeden známý archeolog: "Nikdo nebude chtít štěpit doma atom ve vaně, ale archeologii bude chtít rozumět každý..." Děkuji paní Dr. Z. Bláhové-Sklenářové, že měla odvahu pojmenovat přesně problémy týkající se nelegálního detektoringu a nelegálního ničení archeologických památek. Nelegální bohužel není vlastnictví detektorů, zde je třeba (bylo třeba již dávno) učinit právní kroky a implementovat je do památkového zákona. Přesně vymezit kdo a za jakých okolností může vlastnit detektor. Lze si představit nějakou formu povolení u těch, kteří spolupracují s archeologickými insitucemi a o všech svých nálezech informují a odborně pod dohledem archeologa jejich archeologický kontext zdokumentují. Slušná část detektorové komunity to pochopí, u těch neslušných propukne hysterie jako když dětem berou hračku.

Jakub Těsnohlídek (neověřeno)
Reakce

Naprosto souhlasím s kolegy a děkuji Dr. Z. Bláhové-Sklenářové za oba články.
S detektorováním je to podobné jako s myslivostí či rybolovem. Na zbraň je třeba zbrojní průkaz a lovecký lístek, o složení zkoušek a získání znalostí ani nemluvě. K zakoupení detektoru kovů a jeho používání nepotřebuje v ČR zájemce prakticky nic kromě peněz. Přírodní zdroje se přitom postupně obnovují, ale neodborně vyzvednuté artefakty zmizí nadobro a navždy...
Jak je psáno výše, dlouhodobým problémem je u nás malá propagace archeologie mezi širokou veřejností. Pokud většina lidí nezná opravdový smysl archeologie a důvod ochrany kulturního dědictví, je těžké obhájit neoprávněnost amatérského hledání artefaktů.

Adam Mann (neověřeno)
zabedněnci

"Nálezné je principiálně odměna za nález náhodný; je nefér chtít ho za něco, co jsem vyhledal a vykopal úmyslně, nebo přímo s vědomím, že na tom vydělám."

Někteří lidé by si měli uvědomit že žijí ve 21. století a detektory kovů jsou prostě běžná věc. Nevidím žádný rozdíl mezi tím když sedlák našel při práci na poli bronzovou sekerku nebo když někdo s detektorem najde stejný nález úmyslně. I když rozdíl tu vlastně je a velký, protože sedlák za sekerku dostal slušně oficiálně zaplaceno, ale člověk s detektorem nedostane nic a ještě je za zmetka.

Depozitáře jsou narvané k prasknutí všemožnými unikátními i běžnými nálezy a někdo si zřejmě vůbec neuvědomuje že 90% těchto nálezů je získáno právě nákupem od nálezců. Stejně jako nespočet archeologických lokalit za jejichž objevy stojí amatéští hledači.

To Ladislav Čapek:
Histerie propukne pouze mezi archeology, protože se k nim nedostane už žádný nález.

Dalším lidem stejného nebo podobného názoru jako má pan Čapek a spol. doporučuji, aby si pořídili detektor a vyrazili na nějaké tutové archeologické naleziště, možná jim po týdnu nepřetržitého hledání bez výsledku docvakne že to není až tak jednoduché najít nález který by za něco stál.

80% nálezů by bez amaterských hledačů nikdy nespatřilo světlo světa a archeologové mohou být vděčni že spousta hledačů jim nosí nálezy až pod nos, a to bez nároku na odměnu nebo za mrzké nálezné.

100 lidí 100 názorů, ale zabedněnec zůstane zabedněncem.

Martina Bulková (neověřeno)
Archeologa a to i toho

Archeologa a to i toho amatérského žene touha za poznáním, odkrývání minulosti a její pochopení, detektorář jen kumuluje předměty, o nichž nic neví...zajímá ho jen jejich cena a zda za to dostane nálezné...to je ten zásadní rozdíl. Tak kdo je tedy tím zabedněncem, Adame???

Veronika Mikešová
Zabedněnci?

To Adam Mann:

Patrně si myslíte, jakou službu prokazujete archeologům tím, že jim nosíte nálezy "pod nos". Už Vám ale nedochází, že takto ukořistěný předmět nemá pro archeology téměř žádnou hodnotu, neboť ztratil svůj původní kontext a nikdo již nikdy nedohledá, v jaké situaci se předmět nacházel a co nám mohl sdělit. Sebeunikátnější nálezy, získané, jak říkáte od nálezců, se tak stávají pouhým artefaktem s nulovou výpovědní hodnotou. 

Možná Vám také uniklo, že veškeré archeologické dědictví, nacházející se pod zemí, je majetkem státu. Tudíž vykopete-li úmyslně předmět, stáváte se zlodějem. Je to jako byste někomu ukradl z peněženky tisícikorunu a pak šel za majitelem ji vrátit a požadoval nálezné. 

Většina archeologů by byla radši, kdyby se právě detektoráři objevené nálezy k nim nikdy nedostaly a zůstaly bezpečně uloženy v zemi i s celým kontextem pro další generace. Protože budeme-li nadále postupovat ve stylu "všechno vytěžit, vyzískat a ukořistit - a po nás potopa", brzy na to doplatíme...

Adam Mann (neověřeno)
Do výbavy většiny hledačů

Do výbavy většiny hledačů patří GPS a foťák, takže pokud se jedná o nálezové okolnosti nemůže si nikdo stěžovat a expresivní výrazy jako "ukořistěné předměty“ jsou zase jen nepodloženou provokací. Ostatně v depozitářích je pomícháno kde co takže tam bych začal dělat pořádek nejdříve.
Ohledně zákonů mi opravdu nic neuniklo, velmi dobře si uvědomuji, že zákony jsou špatné a měly by se poupravit. Stát by se o své kulturní dědictví měl postarat patřičným způsobem, ale vzhledem k financím, které vkládá např. do archeologie je vidět, že na tom nikomu až tam moc nezáleží.
Nevím, jestli je větší zloděj ten kdo vykope (z 5-30cm) archeologický předmět a donese ho do muzea s nárokem na nálezné nebo ten kdo si odnáší z depozitáře nálezy za účelem jejich prodeje, to je realita a můžeme se o tom přesvědčit v kterémkoliv depozitáři, protože velké procento nálezů je nekompletní nebo zcela "ztracené".
Vaše přirovnání k peněžence se moc nevyvedlo, přesnější vyložení zní, pokud majitel ztratí peněženku, bývá zvykem, že poctivý nálezce obdrží nálezné.
Pokud by všechny objevy měly zůstat jen na profesionálech tak by se archeologie jako taková strnule potácela na jednom místě což by ale mnohým určitě vyhovovalo.

Adam Mann (neověřeno)
to: Martina

"Detektorář" tohle slovo je jako nadávka, používají ji hlavně někteří z archeologů aby hledače zesměšnili, zdiskreditovali...
Stejně jako mezi hledači s detektory tak i mezi archeology je pár černých ovcí a že tomu tak je, vím protože se pohybuji mezi oběma stranami.
Amatérský zájemce o archeologii stráví nespočet hodin v terénu, projezdí stovky litrů benzínu, má své vybavení, vše dělá ve svém volném čase. Když se mu konečně podaří nějaký pěkný nález tak je to pro něj neskutečná odměna, ale také jediná, protože po odevzání nálezu mu nezbyde vůbec nic, jen vzpomínky. Případná finanční odměna je tudíž na místě, peníze se vždycky hodí, protože je na nich bohužel založen celý dnešní systém. Ostatně vy zadarmo do práce také nechodíte. No a kde skončí 99% těchto diskutovaných nálezů je také jasné, ty zajímavější se zdokumentují ale nakonec všechny stejně skončí v boxech v depozitáři. Široká veřejnost se o těchto nálezech nikdy nic nedoví, jediná zmínka se objeví ve vašich odborných periodikách a tím to končí.
Hovořil jsem o problému nálezů a nálezného s mnoha nezainteresovanými lidmi a většina z nich by nález neodevzdala, protože už jsou patřičně "vyškoleni" z předchozích mediálně profláklých kauz ve kterých někdo našel nějaký unikátní nález a odměnou mu bylo úplně směšné nálezné v porovnání s tržní a historickou cenou nálezu.
Zásadní problém přetrvává a tím jsou špatné zákony. Kromě chabomyslných výkřiků ze tmy o zákazu používání detektorů se tady zatím nic neobjevilo a přitom je to tak snadné, ale díky naší vládě která tuto zemi totálně rozkradla si o tom mohou nechat všichni jen zdát.
Znám nespočet hledačů s detektory, jsou to většinou otcové rodin, kteří pracují aby uživili rodinu a ve svém volném čase se občas věnují hledání s detektorem kovů. Jsou to úplně normální lidé, ale PhDr. Zuzana Bláhová radí, aby na ně lidé zavolali policii. Nepřímo jsem znal i dva hledače kteří hledali jen aby prodali, neměli stálé zaměstnání a také jsem samozřejmě slyšel o organizovaných bandách s detektory kovů kteří "vykrádají" archeo lokality, ale takových lidí kteří využívají situace jen aby vydělali nějaký peníz je velmi málo.
Vaší hloupostí je, že si hledače neustále znepřátelujete, házíte je do jednoho pytle s hrstkou lumpů a ztrácíte jejich důvěru. Sám se někdy divím, že se vůbec najde ještě tolik hledačů kteří nosí archeologům nálezy až pod nos bez jakéhokoliv nároku na odměnu a to z míst nad kterými už kdejaký archeolog mávnul rukou nebo z míst o kterých neměl nikdo ani tušení co se tam skrývá.
Takže na vaší otázku vám s čistým svědomím odpovídám, že těmi zabedněnci jste vy a vám podobně smýšlející lidé s klapkami na očích.

Rád bych ještě doplnil, že mezi archeology je naštěstí spousta lidí, kteří celou věc chápou zcela jinak takže v žádném případě archeology neodsuzuji ba naopak obdivuji a ctím jejich práci.

Ladislav Čapek (neověřeno)
Diskuze

Z předcházejících diskuzí je jasné jak málo je široká veřejnost informována o archeologii jako vědním oboru, co je předmětem studia a co je jejím cílem a posláním. Archeologie se zabývá naší minulostí prostřednictvím studia movitých a nemovitých artefaktů, které se nacházejí téměř všude kolem nás nejen na "tutových" archeologických nalezištích. Ke svému studiu má archeologie své vlastní teorie, metody a možnosti interpretace, které se dlouhodobě studují na univerzitách a rozvíjejí se prostřednictvím praxe v dalších archeologických institucích. Zdánlivá zjednodušenost a mediální obraz některých archeologických přístupů a metod (typu objevím a kopu) budí dojem, že archeologii může provozovat téměř každý. K tomu bohužel přispívá i amatérská archeologie, což je nedefinovatelný pojem, pod který se může schovat každý, který alibisticky stvrzuje svůj zájem o archeologii a historii (ať je to dlouholetý spolupracovník muzejních institucí nebo „detektorář“, který exploatuje movité artefakty „archeologickými metodami“).

Archeologie má obrovský dluh vůči společnosti a to ve smyslu jejího vzdělávání a prezentace jejich výsledků i širší, nejen odborné společnosti. Je třeba, aby se archeologie stala respektovanou vědní disciplínou bez přílepku amatérská a aby byla postavená na roveň ostatním vědním oborům. Taky přece nechcete, aby vám amatérští inženýři stavěli mosty a dálnice, aby vás ošetřovali amatérští lékaři atd.

Problémem těch co provozují detektoring je, že považují „nálezy“ pouze za předměty s určitou materiální hodnotou s kalkulací jejich ceny a nepovažují je za artefakty - archeologické prameny s historickým, kulturním a společenským významem, jejichž objektivní hodnota se pochopitelně vyčíslit nedá. Co dnes nemá pro nás takovou historickou a kulturní hodnotu může mít hodnotu za několik desítek dalších let.

V tomto pojetí lze nalézt i přesný odraz současné společnosti, která dává přednost před materialismem před uchováváním dlouholetých tradic a norem a úctě ke kulturní vyspělosti naší společnosti, které tvořily celé generace našich předků. Někteří lidé žijící v 21. století si proto myslí, že je normální vyrazit jen tak bez povolení nebo souhlasu na pozemky cizího vlastníka, na „tutová“ archeologická naleziště jako jsou archeologické a kulturní památky, z nichž některé mají vlastní status památkové ochrany a tam vyrabovat předměty ze země, které podle zákona náleží státu a s úmyslem je v horším případě zpeněžit, nebo je v lepším případě odevzdat do muzeí.

Očekáváte odměnu nebo alespoň vděčnost za předměty, které nám „přinesete pod nos“. Nečekejte, že většina archeologů vás pochválí, pokud nejste s nimi dohodnuti na nějaké formě spolupráce, neboť za 1) přinesete „nález“ vytržený z archeologického kontextu, předmět, který výrazným způsobem ztratil informační hodnotu ve vztahu k lokalitě, kontextu místa uložení a k dalším potencionálním artefaktům, u nalezeného předmětu zůstává pouze jen ta hodnota formální – materiální, za 2) neodborným výkopem stejně tak prvotním ošetřením můžete předmět výrazně poškodit a za 3) nejste schopni primárně určit význam vašeho „nálezu“ a jeho informační hodnotu. Vězte, že ani další proklamované metody jako GPS a foto to samozřejmě nespraví.

Samozřejmě jako všude existuje pár světlých výjimek a příkladů, ale je nutné, aby to fungovalo v celku podle určitých pravidel a norem, které se budou vzájemně respektovat. Tohle není zabedněnost.

Adam Mann (neověřeno)
Kocourkov

Slovo "Tutová" lokalita bylo myšleno s nadsázkou, vy jste ho pouzen vytrhl z kontextu. Nezainteresovaný člověk si může myslel, že když přijde na nějakou významnou archeo lokalitu s detektorem v ruce, tak za pár hodin odchází s bohatými nálezy, ale tak to prostě nefunguje.

Nemusíte se tady nijak obhajovat, myslím že větší část veřejnosti dobře ví co je to archeologie a co to obnáší. Sám jsem psal že práci archeologů velmi obdivuji a uznávám, ale mám dojem, že si prostě nepřejete aby si někdo "hrál" na archeologa, protože archeolog je hlava študovaná a ostatní jsou jen neznalí troubové a všechno jen pokazí.

Amatér znamená, že člověk dělá danou věc ve svém volném čase jako hobby a že daným oborem se neživí, není to jeho profese,ale neznamená to, že nemůže být třeba stejně znalý jako profesionál, což jec samozřejmě ideální. Kdyby to bylo podle Vás, tak by také nemohli existovat "amatérští" numismatici, mineralogové, speleologové, prostě nikdo, protože nemají řádné vzdělání. Vaše přirovnání o amatérských inženýrech a lékařích je úplně zcestné a nemá smysl to dále komentovat. Snad jen tolik, že amatérská práce je mnohdy kvalitnější než od profesionálů, a to z jediného důvodu, amatér to dělá ze svého zájmu, ze srdce, profík za peníze, i když jsou samozřejmě vyjímky.

Všichni řeší problém detektoringu a jeho negativa, ale kolik z vás je s těmito lidmi v kontaktu, kdo je vyslechl a zjistil co jsou ti lidé vlastně zač ? Mnozí z nich jsou velmi inteligentní lidé s rozmanitou profesí, lékaři, soudci, policie, inženýři, ředitelé, tak proč o nich mluvíte jako o nějaké sebrance ?

Stále se tady opakuje stejný argument, a to "vytržení z archeologického kontextu".
90% nálezů žádné nálezové okolnosti, kromě toho že byly v zemi tam a tam a takhle hluboko a v takové půdě, prostě nemá ani kdyby jste se na hlavu stavěli, ale i v tomto případě je normální že předmět a místo nálezu se vyfotí a zaměří. A těch zbývajících 10% nálezů není problém zdokumentovat tak, aby měl archeolog maximální dostatek potřebných informací k následnému zpracování. Pokud vyžadujete více, tak proč to těm lidem neřeknete ? Ohledně ošetření nálezů, je pravdou že do toho by se někdo neměl vůbec pouštět a předat nález tak jak ho našel. Upřimně ale musím říct že když vidím některé předměty v muzeu tak bych brečel jak jsou odflákle ošetřené a zoufale nakonzervované.

Podívejte se třeba na Anglii, tam detektoring vs. zákony funguje na jedničku a všichni jsou spokojení. Ale u nás v Kocourkově se toho nikdy nedočkáme, podívejte se sami kolem sebe v jakých podmínkách pracujete, zdá se Vám že je archeologie dostatečně podporována, nebo to spíš vypadá že na vás všichni ve vládě úplně .....?

oston
roztrhat diplom

Pane Manne, děkuji za Vaše podnětné komentáře - konečně jsem pochopil, že 6 let studia archeologie byly vlastně promarněné roky... až příště půjdu na archeologický výzkum, vezmu si s sebou místo veškerých formulářů, výkresů a pod jen GPS a foťák. Jsem rád, že mi někdo otevřel oči a vysvětlil, jak se má archeologie dělat, ani ty největší kapacity v oboru to totiž na vysokoškolských přednáškách nedokázali.

Jeřábek (neověřeno)
oston

Vážený pane, roztrhejte si třeba spodní prádlo. Přesně tento váš přístup vytváří tu rostoucí hranici mezi archeologem a detektorářem. Doufám, že jste na sebe hrdý. Narozdíl od vás se podepisuji - i když nemám stejný diplom jako vy - tedy pokud jste jej neroztrhal.

Jan Jeřábek ml.

Lucie Vélová
odpověď A. Mannovi

Že 90% nálezů nemá žádné nálezové okolnosti je podle mě zásadní nepochopení :( to když řeknete, tak to vypadá jako kdybyste o archeologii nevěděl vůbec nic. Ano, archeologové to pořád opakují, že detektoring ničí kontext (nikdy předem nemůžete vědět, jestli jde o jednotlivinu, ztrátovou věc nebo ne), to je prostě základ všeho - zřejmě bychom to měli opakovat ještě více... Ovšem z malé šachty nic nepoznáte, prostorové vztahy jsou většinou patrné až v ploše. Že jste třeba na sídlišti, nepoznáte, když budete např. uprostřed velkého hliníku. Ale myslím, že už to poměrně pěkně vysvětlil pan Trnka.

Svým způsobem je to jako kdybychom se paradoxně díky technice vrátili zpátky do 19. století, kdy starožitníci sbírali pouze zlaté a jiné poutavé předměty a třeba keramiku, kosti a vůbec celou řadu dalších artefaktů vůbec neřešili... Během vývoje archeologie jako vědního oboru - u nás řekněme 150 let - se postupně rozvíjela a zlepšovala metodika tak, aby se dalo při výzkumu získat co nejvíce informací. A Vy v roce 2012 řeknete, že 90% nálezů nemá žádné nálezové okolnosti?? To není ani amatérství, to je prostě ignorantství :(

Ještě k amatérům. Myslím, že se shodneme, že "amatérství" je z logiky věci možné jen v některých oborech, často je odborná kvalifikace nutná, aby činnost nebyla nebezpečná pro jiné lidi apod., aby se prostě prováděla dobře. Osobně se domnívám, že u archeologie je to také tak a zejména mě o tom přesvědčují příspěvky v duchu těch Vašich. Uvědomme si, že archeologické kulturní dědictví není neomezený ani obnovitelný zdroj a že stále toho mnoho nevíme a naše poznání rozhodně není konečné (asi ani nikdy nebude), z některých kultur prakticky neznáme doklady pohřbívání, z jiných zase chybí sídliště a je to velká škoda, že se v současnosti ty lokality tak poškozují. A ještě se přitom vykřikuje, že amatérská práce je kvalitnější a amatér to dělá ze zájmu, ze srdce - že vám ruka neupadla, když jste to psal :/ Je to vážně smutné.

Adam Mann (neověřeno)
to: oston

Pokud jste to pochopil takhle, tak Vám to rozmlouvat nebudu :-)

To: all
Skvělě se mi s vámi diskutovalo, jste objektivní, nezaujatí a vstřícní. Děkuji.

Robert Trnka
To: Adam Mann

Pohybuji se mezi oběma stranami a musím říci, že je to bída na obou koncích barikády. Dost archeologů je namyšlených - jen někteří oprávněně. Na druhou stranu - mezi hledači je zoufale málo lidí jako Vy, kteří by byli ochotní o problému diskutovat a případně i přemýšlet o tom, co jim archeolog vlastně říká.I moje názory se vyvíjejí, kdysi jsem požadoval zákaz detektorů, dnes už vím, že je to nesmysl a že to vlastně ani provést nelze. Stále si však myslím, že volný detektoring je neskutečně špatná věc. Nemáte například pravdu v tom, že 90% artefaktů nemá nálezové okolnosti. To se týká jen části nálezů z ornice, které už jsou přemístěné orbou. V lesích a na lukách je to naprosto o něčem jiném. Také neznám mnoho hledačů, kteří by se obtěžovali s GPS nebo alespoň nálezovým deníkem. Je sice pravda, že toho člověk často moc zajímavého nenajde (nepočítám-li drobné mince, víčka od fajfek, knoflíky, olověné kule), ale při obrovském množství hledačů narůstají škody na archeologickém dědictví do neuvěřitelných rozměrů. I ten hloupý knoflík nalezený v ornici může vypovídat o události, kterou nenajdete v kronikách - třeba o průchodu švédského vojska za třicetileté války. Takže i některé nálezy z ornice mají svůj kontext. Kdo to jen vyzvedne, ať už pro svojí potěchu, do sbírky nebo na kšeft, okrádá všechny ostatní o kus historie. Přeberte si to.

Adam Mann (neověřeno)
to: Robert Trnka

Už jsem tady nechtěl nic psát, ale na první inteligentní příspěvek rád odpovím. Jsou hledači co mají doma zajímavé nálezy, ale mají prostě obavy až nechuť jít za archeologem a zkusit se domluvit na nějakém druhu spolupráce, ostatně po přečtení třeba této diskuze se jim není co divit.
Archeolog který spolupracuje s hledači to taky nemá vůbec jednoduché, protože se tak stává černou ovcí, nehledě na to, že se pohybuje na hraně zákona. Ale jak z toho ven, když tu jsou takové zákony ?
Co se týká nálezových okolností, tak u odhadem zmíněných 90% jsem měl na mysli, že kromě hloubky uložení, typu půdy, fotografie a souřadnic se nic jiného snad zajistit nedá, pokud ano, tak se rád poučím.

S těmi knoflíky, běžnými mincemi a dalšími drobnostmi máte pravdu, já takové nálezy nechávám na místě, ale určitě se najdou hledači co je z jakéhokoliv důvodu strčí do kapsy. Tohle všechno se dá ale specifikovat a domluvit se na postupu který bude schůdný pro obě strany.

Robert Trnka
to: Adam Mann

Je vidět, že máte bohaté zkušenosti a nechybí Vám schopnost podívat se na věc z druhé strany. Kdyby byli všichni takoví, problém by neexistoval, navzdory nefunkčním zákonům. Zejména se mi líbí poslední věta, pod kterou bych se klidně podepsal.U těch nálezových okolností asi nejsem správná osoba na poučování. Snad jen, že i z rozorané situace dokáže zkušené oko leccos vytěžit a rozlišit např. zda jde na daném místě o aktivitu sídlištní či pohřební (tmavší výplň, hrudky mazanice, zlomečky spálených kostí, rozvlečený kamenný kryt, štípaná industrie, zlomková keramika). Jen velmi zřídka se zejména pravěké kovové nálezy vyskytují v krajině bez souvislostí s nějakým nálezovým celkem. To bohužel většinou hledači neřeší. Nedivte se pak archeologům, že nechtějí podobné předměty přebírat. Pro ně jsou mrtvé. Co je platné, že hledač přinese bronzový náramek. Těch jsou v muzeích mraky z divokých vykopávek 19. století. Ale předmětů s příběhem, který by mohl vypovídat o minulých dobách a o lidech, kteří tyhle předměty vyrobili a užívali, je žalostně málo.  Archeolog tuší, že ten náramek nejspíš původně ležel v hrobě a při včasném výzkumu se možná dalo ještě něco o tom hrobě zjistit. Takhle to může jen zakonzervovat a založit, v lepším případě udělat analýzy použitého kovu a nějakou typologii (to má smysl jen v případě, že je známa alespoň přibližně lokalita, kde k nálezu došlo). Většinu předmětů hledači také neodborně očistí, takže zničí i případné stopy po připatinovaných organických součástech, jako jsou nejrůznější kožené či textilní váčky, pochvy apod.Je to běh na dlouhou trať, ale neobejde se bez vstřícných lidí na obou stranách, kteří budou působit na své okolí. Takže Vám držím palce.

karlos (neověřeno)
reakce

Vážení archeologové a hledači,vše co tady řešíme je věc tisíce let stará a archeologové by jistě ze svých studií měli znát,že jsme lovci nebo hledači doposud jsme stejná zvířátka jako před tisíci lety i když dnes již dodržujeme určitá pravila a dokonce se i oblékáme....ale myslím si ,že lidi s detektorem nejsou horší než ostatní...masový vrah Roubal s detektorem nechodil ..Kožený a ostatní defraudanti taky a archeologii má velmi rád a hledače taky tak si vyberte hledám 20 let a nikdy jsem ze země nevytáhl věc ,která by někoho mohla nadchnout ale asi je to tím ,že pro mě je to opravdu relax a nic víc ....s pozdravem Karlos

karlos (neověřeno)
oprava

pravidla,mám, s velikou omluvou opravy

karlos (neověřeno)
sběrači

sběrači

Přidat komentář